Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1181 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 31 October 1750 n.s.
Dated 20 oct. 1750. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Öfwerst.

Wij skatta oss lyckelige at Högwälb[orne] H[err] Öfwersten täckes på alt sätt så makalöst gynna den wettenskapen wij kalla wår; at H[err] Öfwersten icke allenast samblar alt curieux som där på orten finnes, utan och är så nådig och den med oss communicerar.

jag har upskutet med swaret angående H[err] Assessor Thules chemiska wärk, som jag åstundar öfwer dem höra mine collegas; och som en af dem icke för än nu inkommit till staden, har jag most dröja med expeditionen; doch skall wårt utlåtande med första af lämnas.

Här är en oförliknelig torka; aldrig mins jag mindre watn; få quarnar kunna gå; hwarken regn äller snö kommer.

jag förbl[ifwer] med oafl[åtelig] wördnad
Högwälborne H[err] Öfwerstens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 20 oct[obris]
1750

[a][a] : MS1 [added on fol. 3 ] får jag lof beswära med brefwet till H[err] Toren, som sändt så wackra anmärkningar öfwer löfsprickningen. jag mins ej gården, och får ej brefwet i hast at tillgå.

upSUMMARY

Linnaeus is very grateful to Johan Mauritz Klinckowström’sKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
for furthering science by collecting so many interesting specimens and sharing them with others.

Linnaeus has put off an opinion on Andreas Thue’sThue, Andreas (-1751).
Norwegian. Pharmacist, Fredriksstad,
Norway.
chemical work [this work was never published] until he has heard what his colleagues think. He will give his opinion as soon as possible.

In Uppsala there is a terrible drought; Linnaeus has never experienced anything like it; the mills cannot work, there is neither rain nor snow.

P. S. Linnaeus asks Klinckowström to forward a letter to Torén [presumably Magnus TorénTorén, Magnus
(1720-1807). Swedish. Clergyman,
Gothenburg.
], who has sent good reports about the leafing. Linnaeus don’t remember the name of the estate [where Torén lives], and therefore it is hard for him to send the letter in a haste.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152a). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 128   p.128.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 3 ]