Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1184 • Carl Linnaeus to Joachim Fredrik Preis, 27 October 1750 n.s.
Dated d. 16 octobr 1750. Sent from Uppsala (Sweden) to Den Haag (Netherlands). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Baron och Envoye.

Det pacquet som Högwälborne H[err] Baronen och Envoyen fåt af Neapolitaniska Ministren och täkts sända till mig genom Herrar Grill, hade jag den ähran idag undfå.

Högwälborne H[err] Baronens kiärlek för sitt land sträcker sig så långt at den äfwen räcker till hwar och en specielt, så at jag äfwen får där af profitera. Hela Sverige wet, framför alla andra Ministrar, at wara sig H[err] Baronens huldhet förbundit; hwart och et bara wet där om tala. jag har icke allenast för denna ynnest utan äfwen för den höga gunst mig ärteddes i Holland, då jag uti Högwälborne H[err] Baronens hus blef med wälfägnad och wisdom emottagen, at aflägga ödmiukast tacksäjelse ock wördnad.

I dag har jag skrifwit swar på pacquetet till Professor Donati med berättelse at jag fått hans curieuxe bok, och därföre aflagt min skyldiga tacksamhet, fast jag 14 dagar tillförene fått boken ifrån Wenedig genom Kaijs[er]l[ige] ministren H[err] Rathgeb.

jag har den ähran innesluta mig uti Högwälborne H[err] Baronens höga ynnest ock förblifwer med oafl[åtelig] högachtning

Högwälborne H[err] Baronens och Envoyens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d|en] 16 octobr[is]
1750

upSUMMARY

Linnaeus confirms that he has received the package that Joachim Fredrik PreisPreis, Joachim Fredrik
(1667-1759). Swedish. Count and
diplomat. He served for 57 years as
secretary at the Swedish legation in The
Hague. Correspondent of Linnaeus.
had received from the Neapolitan ambassador and sent to Linnaeus with Grill [presumably Anthoni GrillGrill, Anthoni (1705-1783).
Swedish. Merchant in Amsterdam. Brother
of Claes Grill and Johan Abraham Grill.
].

Linnaeus thanks Preis for this and also for his great efforts as Swedish ambassador in Holland. He mentions also with thanks the very generously and friendly way in which Preis had received him when he was in Holland.

Linnaeus has written to Vitaliano DonatiDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
[this letter has not come down to us] and confirmed with thanks that he has received the interesting volume [Linnaeus refers to Della storia naturale marina dellí AdriaticoDonati, Vitaliano Della
storia naturale marina dellí Adriatico
saggio giuntavi una lettera del Signor
L. Sesler intorno ad un nuovo genere di
piante terrestri
(Venice 1750).
]. Linnaeus also mentions that he had received another copy of the same work a fortnight earlier from Venice, sent by the Imperial minister Joseph von RathgebRathgeb, Joseph von
(17??-1753). Austrian. Naturalist,
imperial legate at Venice. Correspondent
of Linnaeus.
[Rathgeb to Linnaeus, 16 September 1750Letter L1165].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Diplomatica, Hollandica, vol. 792). [1] [2] [3]