Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1185 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [25 October 1750] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the end of October 1750. . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

M[in] H[erre]

Tack för acterne och 1000de tack för Edert wackra tahl, uti hwilket jag är rätt kiär.

jag tackar för communication af Faegrelii rön.

jag råder intet före at han intet wet huru dartarne genereras. Nautilus är ett skahl som har många concamerationer, med en canal twärt igenom åht ena sidan. då canalen blifwer upfyld synes som en dart inom den andra.

Skalen äro så rare, at knapt 2 synts i Europa in museis curiosorum, doch äro de än till seendes, och et in dantzig.

snäckan är ofta 1 aln lång, och äfwen conisk.

men de hålla sig i Sargazo, som nu ej är här.

at Sargazo ej warit öfwer hela riket rår jag icke.

at det än håller sig på wissa tracter är wist.

at flere snäckor skolat sats tillhopa är absurdt.

Auctor har ingen idé om Nautilens structur.

har ej läsit Breynium om desse, som finnes på stockholms bibliotheque.

har ej sedt Gmelins observ[ationer] uti actis Petropolitanis.

har ingen idé om stranning; hwilket jag omtalt på många ställen; se oeconomia naturae, med mera.

woro wähl wärt at trycka detta i actis, då jag will låta någon min discipel utföra det till en appendix wid hans observation;

mig skadar denna saken intet; utan röjer hans barbarie i desse saker.

Huru mår H[err] Baron Hårleman?

C[arl] L[innaeus]

Kongl[ige] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks for the transactions and for speech by the sender [Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
; Linnaeus refers presumably to a speech given by Wargentin and addressed to Daniel EkströmEkström, Daniel
(1711-1755). Swedish. Instrumentmaker
at the Royal Swedish Academy of
Sciences.
when he resigned his presidium in April 1750 with Tal, om järn-förädlingens nytta och vårdandeEkström, Daniel Tal, om
järn-förädlingens nytta
och vårdande; hållit i
kongl. vetenskaps academien vid
praesidiii afläggning d. 28. apr.
1750.
(Stockholm, 1750).
].

Faegrelii [Linnaeus means Petrus Frigelius’sFrigelius, Petrus (1708-1791).
Swedish. Lector, Kalmar. Thereafter
vicar of Madesjö.
] observation has arrived [“Tankar om Ölandsten och de däruti befintlige Piggar eller Kjärnar”; the observation was never published].

He does not understand how "dartarne" are being formed.

Nautilus is a shell.

These shells are rare and only two can be seen in museums in Europe, one of them in Dantzig [Gdansk].

The mollusc is 1 aln long and conic.

They lived in Sargazo.

Sargazo did not cover the whole country.

They can still be found in some places.

That several molluscs should have been put together is absurd.

The author has no idea about the structure of the Nautilus.

He has not read Johann Philip Breyne’sBreyne, Johann Philip
(1680-1764). German/Polish. Zoologist
and physician in Danzig. Son of Jacob
Breyne. Correspondent of Linnaeus.
work [Linnaeus refers to De polythalamiisBreyne, Johann Philip
Dissertatio physica de polythalamiis,
nova testaceorum classe, cui
quædam præmittuntur de
methodo testacea in classes et genera
distribuendi. Huic adjicitur
commentariuncula de belemnitis
prussicis; tandemque schediasma de
echinis methodice disponendis. Cum
figuris. De polythalamiis, nova
Testaceorum classe
(Gdansk 1732).
].

He has not seen Johann Georg Gmelin’sGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
observation in the Russian transactions [Linnaeus refers to the Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, the transactions of the Imperial Academy of Sciences of St Petersburg, Imperatorskaja akademija naukImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Russian. Imperial Academy of Sciences of
St Petersburg, founded in 1725. Its
publications are Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-14 (1726 -
1744/1746 [i.e. pub. 1728 - 1751]) and
Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-20 (1747/1748 -
1775 [i.e. pub. 1750 - 1776]).
and an article by Gmelin:“De radiis articulatis lapideis”Gmelin, Johann Georg "De
radiis articulatis lapideis",
Commentarii Academiae Scientiarum
Imperialis Petropolitanae
(1728).
].

He has no idea about “stranning”, which he has said in many works; Linnaeus refers to his Specimen academicum de oeconomia naturaeLinnaeus, Carl Specimen
academicum de oeconomia naturae
,
diss., resp. I. J. Biberg (Uppsala
[1749]).
.

It might be worthwhile to publish this observation in the transactions, since Linnaeus would wish to let someone of his disciples make an appendix to it.

Linnaeus asks about Carl Hårleman’sHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
health.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 232-234   p.232  p.233  p.234.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 151-153   p.151  p.152  p.153.