Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1186 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 September 1750] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the middle of September 1750.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

jag har läsit H[err] Tursens observation med betänkande.

Det är intet Rön, utan ett diskråderi, som passar sig bättre uti en discurse och sälskap, än uti en academies handlingar.

om Hyoscyami gift; fast den är giftig för menniskan, föllier icke att hon är giftig för fänaden. hwar en wet att Cicuta ätes af getter och Hyoscyamus af Fåren, alt ifrån Lucretii tid.

om Curculiones är intet hans rön, att de bo uti stielkar af phellandrio, utan länge sedan skrifwit af D[octor] Fornander.

att watnet ränsas af insecter, har jag på 2 ställen skrifwit, den observation för flere åhr, som nu giöres ny.

at statuera insecter i watnet wara orsaken till boskapens siuka, utan att för widsträckta giöromål hafwa tid under söka hwilka, det är intet sagt.

Älliest att gifwa olia för alla Creatur då de trots fått uti sig gift, är allmänt bekant och brukeligit.

Med ett ord jag tycker att detta är endast sladder och lapperij.

C[arl] L[innaeus]

Kongl[ige] Wettenskaps
Academien
Stockholm.
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus has read Erland Tursen’sTursén, Erland
(1722-1777). Swedish. Student of
Linnaeus, the first veterinary surgeon
in Sweden.
observation report to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] [on the bovine plague], and he is not impressed. It is not a real observation but something that fits better in a discourse or a party.

Hyoscyamus is poisonous to man which does not mean that it is necessarily poisonous to cattle. Goats eat Cicuta, sheep eat Hyoscyamus.

What he writes about Curculiones, that they live in the stalks of Phellandrium, has already been explained by Anders Magnus FornanderFornander, Anders Magnus
(1715-1794). Swedish. Student of
Linnaeus. Defended the dissertation
Herbationes Upsaliensis pro
exercitio under Linnaeus in 1753, and
another pro gradu under Samuel
Aurivillius in 1758. Physician to the
poor in Stockholm. [Source:Sandermann
Olsen]
.

[Tursen’s] reports that insects clean the water, a novelty reported by Linnaeus years ago. Stating that the presence of insects in the water is the cause of the plague, without analyzing which insects, is worthless information. His advice to give oil to the cattle believed to be poisoned is an ancient practice, well-known to everybody everywhere. “In short, I think this is only babble and trifles.”

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 149-150   p.149  p.150.