Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1188 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 October 1750 n.s.
Dated 1750 d. 9 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min kiäreste Broder

Tack M[in] K[iäre] Br[oder] som ej förgiäter sin tienare.

Ingen Apothecare gesäll med Palmblad har jag sedt.

Kiära gif mig contenta om något reelt är de viribus fumariae.

Min K[iäre] Br[oder] förgiäter aldrig at recommendera mig; der före är jag oändeligen förbunden. De ryske memoirerne har jag sedt på Boklådan, men allenast 1 dehl; där äro Persicaria, Thalictrum, Lunaria; det skall wara mig kiärt om jag fingo någon correspon-dence i Petersburg, ty Krascheninnikow kiänner jag ej mer än det at han war i sibirien med Gmelin.

Tänk jag fått öfwer alla de örter som finnas wid Camschatka; de äro oförlikneligen rara, och 1/3 del af dem äro de samme med örterne i Canada. Hwem hade trodt at canada skulle finnas i sibirien.

Gud gifwe at K[onglige] Collegium fått någon duchtigare karl än Tursenius; jag unnar Tursenius godt, Gud gifwe det lyckades. en sådan karl kunne giöra sig större än någon doctor om han woro mogen, om han hade hufwud, om han hade lärdom. han war otacksam mot Ahlström. Han war hos mig desperat; ingen oeconome. sed haec inter nos.

Min k[iäre] Bror har sielf Elatine; jag har sedt det i min Brors herbarium, under genus Antirrhini.

jag har fått en alt för wacker Bok ifrån Italien, näml Donati om polyperna i Corallerne, med Vianelli novum genus. wärket är ståteligit. figurerne täcka; skrefwit på italienska.

war så god och gif innelychte 6 d[a]l[e]r till H[err] Wertmyller, apo¬thecaren på Leyonet.

Rosén är tämeligen siuk fast ej dödeligit. han har en Febris intermittens utan frost. komer hwar afton kl. 7. men hwar annor afton är [hon] dubbel, at hon går bort kl. 10 med första swetten, sedan kommer kl. 11 till morgonen om natten.

jag är beständigt min K[iäre] Broders
lydigste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1750
d[ie] 9 Octobr[is]

Kongl[ig] LifMedicus
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 129-130   p.129  p.130.