Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1193 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 1 December 1750 n.s.
Dated 1750 Nov. 20.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

jag tackar öfver måttan för foglen; det är at opartiskt gynna wettenskaperne; woro artigt at wetta hwad Landsman han är, på det man måtte kunna leta up så rare foglar på en annor tid.

En studiosus Dan[iel] Rolander som för ett par åhr sedan lärde hos mig något litet uti insecterne, har communicerat med mig ett par observationer wid hwilka jag just baxnade och bad honom ingifwa dem till Wettenskaps Academien, ty de woro merveillieuse och sådane jag ej wäntat utan af en Reaumur äller en De Geer.

det ena insectet har den egenskapen at den kan skiuta med backändan; och smälla af med den med blåachtig rök, så at alla insecter som det jaga blifwa rädda, och det hela 20 gånger å slag, och när det behagar, en phoenomenon som aldrig någon dödelig hört äller sedt, så at om det woro från indierne skulle [wij hisna] där wid; doch är det allmänt i wåra skogar, och ingen Europe wet det.

Det andra insectet har wid sina framben 2ne skålar, hwilka hopläggas under hakan som ett hemisphaerium; jag har ofta sedt det, men aldrig förståt det. i desse skålar samblar det, som de andre bien, pulverem antherarum, men skålarne äro genom borade med oändeligen många hohl och så små at de knapt med blotta ögonen kunna synas, och genom desse sichtar insectet miölet, tager altså det spruckne pollen och lämnar det som ännu tienar till örternes tienst och foecundation. oförlikneligen curieux;

sedan wij först fått inventa om desse 2 insecter, är sedan för alla curieuxe at giöra här wid hundrade försök och nya decouverter, men det är doch hans gloria som det först upfunnit.

När denna kommer till wettenskaps academien skulle jag råda at en inventor distinguerades ifrån compilatores, ty då wij hafwom 1 inventor, hafwom wij 1,000 compilatores. Det woro at giöra honom straxt till Eleve, äller Ämnesswän och om Kl. Acad: så fant sig kunne wähl han recommenderas till ett simpelt stipendium regium, som han länge sedan kunnat fått om han haft råd att hålla sig inne. Där igenom blefwo Edre Elever och wåra studenter upmuntrade, annors heter det altid hos oss: virtus laudatur et alget. Will och Academien giöra honom ingendera delen är jag och nögd.

Eder M[in] H[erres]
Linnaeus

1750. Nov[ember] 20 upsal[a]

Det fägnar mig at få se fructen af de kiernar jag planterat. Hade jag ej bracht insecterne i ordning, statuerat genera, utgifwet Fauna, så hade både detta och mera tordt ännu legat i ett tiokt mörker öde. äfter hand kommer wähl mera, ty mången yngling har nu här uti sitt nöje, det han tillförene anwände på flättia.

Kongl[ige]
Wettenscaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks [see below] for the bird he has received, a good contribution to science.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
, a former student and private tutor, has presented some highly interesting entomological observations worthy of a René-Antoine Ferchault de RéaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
or a Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
. Rolander will report them to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

One insect can use its behind to fire a bluish smoke, up to 20 times, in order to frighten enemies, a phenomenon never heard of before.

The second insect has two bowls on its forelegs. In these bowls it collects pollen which it sifts through tiny holes in the bowls. Thus, it uses the pollen but leaves its procreative elements to the flowers.

Linnaeus suggests that the Academy honour Rolander for his revolutionary discoveries [published as "Skjut-Flugan"Rolander, Daniel
"Skjut-Flugan", KVAH 11
(1750), 290-295.
and "Sikt-Biet"Rolander, Daniel
"Sikt-Biet", KVAH 12
(1751), 56-60.
] by making him an apprentice [“ämnessven”] to the Academy, or by granting him a royal scholarship.

P.S. It is a pleasure for Linnaeus to see the growing interest in entomology among young people generated by his work with classification and his Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Stockholm, 1746).
Soulsby no. 1151.
.

upMANUSCRIPTS

b. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 51). a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 234-237   p.234  p.235  p.236  p.237.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 157-159   p.157  p.158  p.159.