Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1195 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 23 November 1750 n.s.
Dated 1750 d: 12 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Öfwerst och Riddare.

Till H[err] Öfwersten kan jag nu af lämna en tillförlåtelig berättelse om H[err] Assessor Thue chemiske decouverter; jag trodde mig ej sielf då jag läste dem, utan hade äfwen af nöden höra alla dem af mine colleger som förstodo Chemien af grund. wij hafwe funnit hos denne manne en ogemen insicht i Chemien, som stödier sig på de aldra accurataste försök och en solide erudition; så at jag just gratulerar H[err] Öfwersten som kunnat ibland de wille bergen i Norrige träffa en så sälsynt suae gentis Phoenicem. jag skall söka få honom till Ledamot af wår wettenskaps societet, och om det slår felt skall det icke wara min skull. jag märker straxt hwarifrån det kommit, som wij hafwa haft nyl[igen] af en annor om sale selenitico fixo, om Sale mirabili af Fuco, och af Kali det andra saltet.

jag har nyligen fått de artige crystaller af åtskillige salt, dem jag will med första genomgå, om H[err] Assessoren tillskrifwes beder jag han hälsas, och frågas om jag får inrycka något där af i wåre latinske äller swänske actis. jag är med all Högachtning

Högwälborne H[err] Öfwerstens
wördsame tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1750
d[en] 12 Nov[embris]

upSUMMARY

Linnaeus can now report his and his colleagues’ opinions about Andreas Thue’sThue, Andreas (-1751).
Norwegian. Pharmacist, Fredriksstad,
Norway.
scientific competence. They all agree that Thue’s knowledge of chemistry is quite exceptional and unparalleled. Linnaeus must congratulate Johan Mauritz KlinckowströmKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
on having found such a Phoenix in Norway. Linnaeus will do his utmost to make him a member of their Royal Society of Sciences [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
. If this fails, it will not be Linnaeus’s fault.

Linnaeus has received the salt crystals Klinckowström has sent and will presently turn his attention to it. If Klinckowström writes to Thue, he can ask him, if he would allow Linnaeus to print some of his articles in the Swedish or Latin transactions [Linnaeus means the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
published in Swedish and the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala, published in Latin].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152a). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 129   p.129.