Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1201 • Samuel Aurivillius to Carl Linnaeus, 21 December 1750 n.s.
Dated 21 dec. 1750. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater.

Att jag så länge drögt med swar på H[err] Archiaterns gunstiga bref af d[en] 10 Aug[ustii] härrörer icke af förgätenhet utaf min skÿldighet. Jag har wäntat det nöjet att få göra mitt swar wälkommit hos Herr Archiatern, genom de fröns öfwerskickande, som M[onsieu]r Jussieu låfwat. Men min wäntan har warit fåfäng. I Septemb[e]r månad woro några frön icke ännu mogna. Sedan har jag 3 à 4 gånger gjordt påminnelse, men alla gångerne har M[onsieu]r Jussieu beklagat sig öfwer hinder. Imedlertid har han altid, och äfwen i dag då jag af en händelse råkade honom, bedt om flitigaste hälsning till Herr Archiatern med försäkran att fröen ej skall bli förgätne. De fröen och Dissertationer, som Herr Archiatern honom tillsändt genom Herr Swahn, fägnade honom mÿcket.

M[onsieu]r Reaumur bor nästan aldeles utom Paris. I sommars war hans Cabinet alla söndagar som han war hemma, öpet att bese. Men mÿckenheten af Spectateurs, och den lilla tiden som anwändes till beskådande af 4 à 5 rum, tillåta ej wid de tillfällen, att fästa ögonen på något wist. VIIde Volumen af hans Mémoires des Insectes sägas wara under trÿcket. Eljest lär det sista han gifwit ut wara angående kÿck¬lingars utkläckande, och upfödande. Kanskje boken är redan bekant tÿ han är utkommen i slutet af förra året. Titeln är: Art de faire éclore et d'élever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes especes, soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire. Par M[onsieu]r de Reaumur de, 1'Acad[émie] des Sc[iences] etc. A Paris 1749, en 12. Tom. II. Tom I stor 342 pag. Tom II stor. 339 pag. Första Tomen innehåller sättet att utkläcka ungarna, med hwarjehanda cauteler derwid. Den 2dra wisar maner att upföda ungarna. Det har kostat honom mÿcken swårighet at frambringa ungar genom wärme af gödsel, men det practiseras hos honom sjelf nu mera med all succés.

Om jag kan få weta något specielt moyen at hindra evaporation af liqueurerne som brukas till insecters conserverande, skall jag ej försumma at ge det till känna. Jag fruktar at flaskornas starka tilltäppande är det enda. Eljest bruka Anatomici att blanda en liten quantité af Spir[itus] 01. el[le]r Spir[itus] O. uti Spir[itus] V.: derigenom hindras förrutnelse, starkare än genom Simple Spir[itus] V.

M[onsieu]r Buffons Histoire Naturelle har wunnit äfwen så många förklenliga omdömen, som gynnande. I ett så widlÿfftigt wärck lära twifwelsutan wara mala mixta bonis. IVde Tomen sägs wara under prässen. Ett dÿlikt wärck bör wäl finnas på Upsala Bibliotheque. Jag har nu bästa tillfälle att skaffa både det och flera som kunna saknas, om jag der till får tillstånd.

Missa är återkommen till Paris, men har ännu icke wisat sig för H[err] Jussieu.

Jag har den äran att önska Herr Archiatern allsköns wälgång i det snart ingående nÿa året med många följande. Ber om min wördsamma hälsning till alla Gÿnnare i Upsala, och om H[err] Archiaterns grace att ursäkta min hastiga skrifwart. Jag lefwer med wördsam tillgifvenhet

Wälborne Herr Archiaterns
ödmjuke tjenare
Sam[uel] Aurivillius

Paris d[en] 21 Dec[embris]
1750. · / ·

upSUMMARY

Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
is late in replying to Linnaeus’s letter from the 21 August 1750 [this letter has not come down to us]. Together with the letter he had planned to send seeds, promised by Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
. However, Aurivillius has waited in vain for the seeds to be delivered. In September the seeds were not yet ripen, and in spite of several reminders nothing happened. On the other hand, Jussieu is anxious to forward his greetings to Linnaeus, assuring that he will not forget to send the seeds later on. He himself was very pleased with the seeds and the dissertations delivered to him by Linnaeus through Swahn [presumably Georg SwahnSwahn, Georg (1722-1756).
Swedish. Student of medicine in Uppsala,
who went to Berlin and Paris for studies
in surgery. Military-surgeon in Prussia.
Correspondent of Linnaeus.
].

René-Antoine Ferchault de ReaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
lives just outside Paris. This summer his Cabinet [of natural history specimens] was open to the public each Sunday. Volume VIII of his Mémoires pour servir à l’histoire des insectes Réaumur, René-Antoine
Ferchault de
Mémoires
pour servir à l’histoire des
insectes
, I-VI (Paris 1734-1742).
is said to be in the press. He has recently published a monograph of two volumes on how to raise and breed chicken [Art de faire éclorre et d’élever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes especesRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
Art de faire
éclorre et d'élever en
toute saison des oiseaux domestiques de
toutes especes, soit par le moyen de la
chaleur du fumier, soit par le moyen de
celle du feu ordinaire
, 2 vols.
(Paris, 1749).
]. – If Aurivillius gets to know a special way to prevent evaporation from the liquids used for the conservation of insects, he will inform Linnaeus . He fears the best way is to obstruct the bottles.

Jean-Louis Leclerc comte de Buffon’sBuffon, Jean-Louis Leclerc, comte de
(1707-1788). French.
Histoire naturelleBuffon, Jean-Louis Leclerc, comte de
Histoire naturelle
générale et
particulière avec la description
du cabinet du roi
, 44 vol. (Paris,
1749-1804).
has received both negative and positive reviews. Vol IV is said to be in the press. Aurivillius, who thinks it should be available at the University Library in Uppsala, offers to get it, and other works, if he gets permission to do so.

Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeus’s first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
has returned to Paris, but has not yet showed up at Jussieu.

Aurivillius gives his god wishes for the next year, and asks of Linnaeus to greet everyone in Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 211-212). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 101-103   p.101  p.102  p.103.