Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1204 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 28 December 1750 n.s.
Dated 1750 d. 17 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne Herr Öfwerst

För de sände wäxter af H[err] Assessor Thue tackar jag ödmjukast; jag har dem wähl för uht, doch ser jag där af H[err] Assessorens gunst emot mig. blifwer han icke ledamot af kongl[iga] wettenskaps Academien, så skall det ej wara min skull, jag skall där på arbeta med alla krafter. Hans rön om salter och de sände saltcrystaller äro oförliknelige, som wisa hans träffeliga insicht i chemien.

Herr Öfwersten hedrar wår nation med sin osparda möda så mycket, at wij äro aldrig i stånd det at tillräckeligen ärkienna.

H[err] Öfwersten har jag den ähran tillönska ett wälsignat nyåhr, och förblifwer

Högwälborne H[err] Öfwerstens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1750
d[en] 17 Decembr[is]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Mauritz KlinckowströmKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
for the plants sent by Andreas ThueThue, Andreas (-1751).
Norwegian. Pharmacist, Fredriksstad,
Norway.
. They were not new to him but still very welcome. If Thue is not admitted as a member of Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Kungliga SvenskaVetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, it is not because of Linnaeus. Thue’s scientific results as to salts and the salt crystals he sent are quite exceptional [this work was never published].

Klinckowström’s scientific labours are a credit to himself and an honour to the Swedish nation.

Linnaeus wishes him a propitious new year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152a).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 130   p.130.