Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1206 • Carl Linnaeus to Fredrik Hasselquist, 22 December 1750 n.s.
Dated 1750 den 11. December. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde Herr Doctor

Jag har fått alla min Herres bref. Till at gjöra min H[er]re mera bekant med Nationen, har jag i Salwii weckoblad låtit trycka allasammans, det ena efter det andra; dock uteslutat det som ej borde blifwa allmänt. Därigenom har jag wunnit det at hwart barn nu kjänner min H[er]re och längtar efter Edre bref, och admirerar Eder upmärksamhet. Ordspråket är nu här at wi få mera oeconomiskt af Kalmen, men mera curieust af Hasselqvist. Efter Wallerius, som blef Chemiae Professor, upsattes M[in] H[er]re på förslaget in primo loco, med Wahlbom och Sidrén; Sidrén fick emot hela landets förundran Adjuncturen; som war ärnad Eder, och det genom Rosén. Dock är det lika godt; hjelper Gud Eder hem, så får I straxt det långt mera är; ty I är nu i allas mun orakel.

Men har M[in] H[er]re ej fått mine bref? har I ej fått p[en]g[a]r? hwarföre nämnes ej därom i mitt bref ett enda ord. Om det intet skedt, så må I wetta at Cancellie Rådet Carleson upburit redan wid pass 4000 daler för Eder räkning, genom sammanskott som jag begynte, och gaf 100 Dr; fick af Archiebisk[op] 100 Dr; Presidenten Broman 400, Hof Intend[ent] 200, Grill 200, Baeck 100, Carleson 100, Rosén 100 Dl. Summan steg i höstas til 2400 Dr. Noch fick M[in] H[er]re af facultas philosophica 630, af Theologica 630, hwilka penningar Cancellie Rådet Carleson länge sedan lofwat öfwerstyra, och äro de helt wisse. Ja Nalionen lärer aldrig, underlåta at lämna Eder hwad I behöfwer, ty I äger den hehl och hållen.

Edra observationer bar jag admirerat, och som jag wärkeligen bör uphögt dem till bimmelen; jag har blifwit högmodig af en så wärdig discipel. Hade Kalmen Edert ädla sinne, hade han wunnit mera credit, ty jag lärer få räknas en ibland judices competentes. Om Cerastes och Jaculus war admirabelt. Kan den 2. fotade Musen ej conserveras uti Sp[iritu] Vin[i]; gjör det om möjeligt är och framför alt tag änteligen insectet af caprificus Cycomori och Phoenix med Eder hem. Laga at fiskarne komma i Sp[iruti] V[ini] om möjeligt är.

Vår Academie will wåga 100 plåtar på Arabiska manuscripta uti historien om de kunna fås.

H[err] Consul Rydelius torde praenumerera, p[en]g[a]r äro säkre efter Consistorii resolution och Protocoller skola altså blifwa betalte i Stockholm till hwem han täcktes assignera dem. Hade Bibl[iothecarius] Norrelius lefwat är jag säker at 1000 plåtar gått dertill; men med honom dog Arabiskan, ty Doctor Celsius är utlefwad

Hwad är Tamarisci atle för slags galläple
är Agihalid et species Ximeniae?
är Uzeg et species Lycii?
är Cal af et salicis species? et quae?
Bahobab har jag i Orangeriet; men beskrif blomman noga.
Är Sesban en Cassia? och äfwen Absus.
Hwad är Sophora Alpini?
Zatarhendi känner ingen.
Tag specimen af papyrus.
Hwad är Kali III. Alpini? An Mesembryanth[emum]. Skaffa änteligen frön af Lawsonia.

Tänk Kalmen har gift sig i America, och kommer hem i wår.

Jag har skrifwit till alla curieuse i Europa om Edre decouverter; jag får nu mera intet bref där uti ej frågas efter Eder; I har redan större namn än jag; allas ögon äro nu wände på Eder. Våra unge medicinae alumni hoppa när de höra Edra bref; de gråta på mig och ropa hjelp oss ut at få skära oss också lagrar; Löfling gråter hwar dag för det han ej kommer ut. Osbeck blef Präst på Ost-Indiskt skepp och har nu afseglat. Jag har utgifwit Philosophiam Botanicam, som warit mig en hård nöt at bita. Se änteligen efter huru löfwen ligga förr än de spricka ut ur knoppen. Löfling har disputerat om Gemmae arborum. Hafwa träden i AEgypten gemmas; beskrif eller samla dem. Hesselgren disp[uterat]:Pan Suecicus om hwad Boskapen äta eller intet af flora. Montin disp[uterat]:om Splachnum eller Parasollmossan den han fick i Lappland. Bergius disp[uterat]:de seminibus muscorum, som förut aldrig warit sedde. Sidrén om materia medica animalium. Nu kommer en ny om Plantis Camschatkatensibus.

Promotion blifwer wid Caroli dag, då sker det gratis som jag lofwat, efter Facultetens resolution.

Se änteligen om frön blifwa i Musa, och hurudana; tag et af det till prof. Fl[ora] masculi tyckas ej kunna foecundera sin planta om den ej får af en annor stoftet.

Tack för character Jaculi och Cerastis; hwardera war wärd en ducat. - Tag änteligen Mus AEgyptiacus i Sp[iritu] Vin[i] och om möjeligt Ormarne.

Alt för underlig den lilla Casuarius.

Sänd altid ett frö eller Insect i brefwet, tro mig jag skall ej praejudicera Eder, men jag skall göra Edert namn stort och sätta det öfwer stjernehwarfwet.

Äro där några mossor Hypna eller Lichenes eller fungi. Hur är det med Nymphaea AEgyptiaca?

Cancer Cursor är merveilleux.

Alla Edre Latinske rön låter jag trycka uti Actis Upsaliensibus, at hedra dem och gjöra Eder bekant. Om Salmiac war ståteligt. Wallerius har fört det AEgyptiska som naturelt i sitt systeme, men jag ej. Jag har fått en planta hybrida ex verbena et Veronica. Huru lefwa örterne hos Eder ett hälft år utan regn.

Om där wäxa några semiflosculosae Kjära observera hwad timma de öpna och sluta sine blommor.

Säg oss hwad gräs och örter äro allmännast at täcka jorden; hwad ogräs i hwart slags säd.

Hwad örter på sandhederne.

Om Camelhöet eller Schoenanthus; om semen sanctum s. santonicum.

Hwad är Convolvulus AEgyptiacus quinquefolius af hwilken alla lusthus i AEgyptiske Trädgårdarne.

Se noga efter Conchas och Cochleas samt Kräk och Örter i watnet.

Hwad äro der för slags groder, med de andre plagae Pharaonis.

Hwad är Selaw eller åckerhönsen utur hafwet. Mon Pisces volantes som Rudbeck statuerade?

Faller aldrig dagg i AEgypten?

Num pluviis humectetur?

Huru snart mognar hwart slags säd?

An arbores folia omittunt, vel quando germinant?

AEgypto an coelum perpetuo serenum an agri centuplum reddunt?

Klingenstjerna har blifwit Physices Professor, men hwem blifwer mechanices efter honom wet jag ej, dock tror man Durseus det warder.

Jag förblifwer med all uppricktig affection och förtroende
Herr Doctorens
hörsamme tjenare
Carl Linnaeus.

Upsala 1750
den 11. December.

upSUMMARY

Not yet available

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 33-36   p.33  p.34  p.35  p.36.