Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1210 • Johan Mauritz Klinckowström to Carl Linnaeus, 14 December 1750 n.s.
Dated 3 dec. 1750. Sent from Strömstad (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle Herr Archiatre.

Hosgående paquet innehåller ett Herbarium vivum, hwilket H[err] Assessor Thue ifrån Fredrichstad mig tillsändt, med begäran att det widare till H[err] Archiatern fortskaffa: det skulle så mycket mera fägna mig om H[err] Archiatern deruti funne något nytt, som jag wet att han hafwer sin största ro uti sådana saker.

Till närmare upplysning om detta herbarium följer härjämte ett transsumt af H[err] Assessor Thues bref.

Dess chymiska experimenter om salten lära numera wara igenomsedda, så att jag deröfver wäntar med första H[err] Archiaterns utlåtande.

Om H[err] Archiatern behagar förskaffa honom till att blifwa ledamot i Kongl[iga] Wettenskaps Academien, hwilket icke lärer slå felt då H[err] Archiatern lemnar H[err] Assessoren sitt förord, så lärer det icke allenast tjena honom till stor upmuntran, utan ock till bewis att man ärkänner witterlek äfwen hos främmande.

Huruvida oftabem[äl]te Assessor åstundar att någon af de upsända skrifter blifwer införd i Actis, har jag icke ännu fådt dess swar, men wäntar med första.

Jag har den äran att med fullkoml[ig] högaktning wara
Högädle H[err] Archiaterns hörsammaste tienare
J[ohan] Mauritz Klinckowström.

Strömstad d[en] 3 Dec[embris]1750.

upSUMMARY

Johan Mauritz KlinckowströmKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
sends a parcel to Linnaeus containing a herbarium from Andreas ThueThue, Andreas (-1751).
Norwegian. Pharmacist, Fredriksstad,
Norway.
in Fredrikstad. Klinckowström hopes that it will contain something of interest to Linnaeus.

The contents are described in an abstract of Thue’s letter.

Klinckowström is looking forward to hearing Linnaeus’s opinion of the chemical salt experiments.

If Linnaeus succeeds in making Thue a member of the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
], it will be a great encouragement to him and also prove that foreign excellence is acknowledged in Sweden.

Thue’s next letter will inform Klinckowström whether he is willing to let Linnaeus print part of his production in Swedish publications [this work was never published].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 61).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 129-130   p.129  p.130.