Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1214 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [24 December 1750] n.s.
Dated Undated, but presumably written between 16-31 December 1750.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

jag tackar öfwermåttan för M[in] H[erres] förtrogna och beständiga affection uti senaste brefwet. Om Möllercreutz kommer på förslaget, skall giöra mig lika, doch har wähl jag aldrig tänkt votera på honom; Då de höllo på at täfla om profwet, hölt jag med dem som sparade honom där ifrån, men det icke för hans skull, utan förestälde mig at mången i Stockholm skulle wara på hans sida och, om jag då warit emot, ofelbart förekastat mig at jag slapp disputera då jag sökte, fast Consistorium ett helt åhr grälade där om emot Cancellairen. Det är giort; H[err] Baron Hårleman war nådig som läkte mine sår, ehuru de läkas med ärr. Wij äro olyckelige ofta då wij minst se faran för uth. Nog hade min goda Duraeus kunnat blefwit Professor utan at ställa så många i största äfwentyr hos sin Öfwerhet, hälst då de icke hade några stämplingar för sig. Han winner där med intet annat än at giöra mäst alla sine tillkommande Camerater olustige och försagde, at de giöra sin tienst med suckande och pustande. Wij hafwom redan tillförene fått så många nya förordningar som inskränka de förre sälle tider, at wij hafwom des utan nog att digerera. Emedlertid skall mig wara lika hwem som får professionen; Duraeus får ofelbart allas röster här, nog går det i stockholm. Det är beklageligit nog at han skall wara den bästa. Intet skall jag grumbla hans watn; och om jag det skulle kunna, giör jag det aldrig, då han har M[in] H[erres] approbation, som jag städse högt wärderar för en ren siähl och för stor glänts i wettenskapen; Emedlertid förlåte honom Gud at han skadat dem som ej tänkt skada honom; jag är säker genom H[err] Baron Hårleman at jag denna gången slipper, attamen aliquid haeret.

Tack för communication af Pr[ofessor] Kalms bref. jag har låtit afskrifwa det, som tyckes böra tryckas. Doch tyckes mig at det bör tryckas som jag satt bokstäfwerne i manuscriptet; så at den andra paragraphen tryckes först, så den första, sedan den tredie. Det woro en stor sak om roten hade den effect som Auctor håller före, ja fast än där skulle hälften afslås. Det kommer an på prof; tyckes doch ofelbart giöra god wärkan; jag har gifwet brefwet äfter M[in] H[erres] befallning till Rosen, som det äfter genomläsandet ställer till min Herre till bakas. war gunstig och kom i hog at det icke mer är i mine händer. Hwarken Rosen äller jag lära kunna utlåta oss om ett obekant medicament; det står at försöka om wår swänska Lobelia har samma kraft.

jag stod länge i betänkande om jag skulle tillsätta nomen specificum på H[err] Kalms ört; men jag kunne intet annat föreställa mig än at han wiste namnet om han welat at saken skolat blifwit aldeles tydelig; ej häller har han begiärat at jag skulle det tillsätta; ty har jag achtat mig, emädan H[err] Kalm har sitt egit sinne, och torde det en gång förtryta at jag wid hans hemkomst fingo plichta med förlust af många torkade örter. nog kienner jag örten, men näppeligen tror jag at någor annor i Europa tager rätt på speciem af denna Hans beskrifning, hwilken han tyckes giort så med deseine.

Frantsoser kallas siukdomen af alla menniskor; många böcker äro trykte om frantsoser; will man spara det kunne man kalla honom venerisk sjukdom; somblige bruka det ordet salt fluss, som doch ej är tillräckeligit utan aequivoce.

ifrån Hasselquist i Cairo hade jag i dag bref med en oändelig hop observationer till latinske acterne. Aldrig har jag sedt dem så curieuxe. stackars Gosse virtus apud nos laudatur et alget. En observation är till Eder Academie. huru går det nu med det native sal Ammoniacum ifrån AEgypten? detta för denna gången.

Vale.
M[in] H[erres]
L[ydige] T[ienare] C[arl] L[innaeus]

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus comments on the ongoing nomination to the post as professor of mathematics and its inevitable aftermath of intrigues, schemes and string-pulling. The three competitors are: Jonas MeldercreutzMeldercreutz, Jonas
(1715-1785). Swedish. Professor of
mathematics, Uppsala.
, Samuel DuraeusDuraeus, Samuel (1718-1789).
Swedish. Professor of mathematics, later
physics, Uppsala.
[and Henrik Julius VoltematVoltemat, Henrik Julius
(1722-1765). Swedish.
], each one of them having his supporters and pressure groups. Linnaeus has experiences from his own appointment, a whole year of altercations. Thanks to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
, who nursed his wounds, he came through but a “scarred man”.

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
letter. He has marked with a pencil the sections he wants to be published and in what order [Kalms’s account was published in, "Lobelia, såsom en säker läkedom emot Veneriska sjukan"Kalm, Pehr "Lobelia,
såsom en säker läkedom
emot Veneriska sjukan", KVAH
11 (1750), 280-290.
]. Kalm’s discovery of Lobelia roots as a remedy for venereal diseases is very promising, but it must be tested first to verify it. Linnaeus has forwarded the letter to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
who will return it to Wargentin. However, neither Rosén von Rosenstein nor Linnaeus will be able to say anything definite about Kalm’s Lobelia. In the meantime they can try our Swedish Lobelia to find out if it has the same effect.

Linnaeus has not given a name to Kalm’s Lobelia yet; he needs a closer description and does not want to annoy Kalm. The common general venereal disease is generally called “the French disease”.

Today Linnaeus has received a letter from Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
in Cairo. It is full of the most extraordinary observations intended for the Latin transactions [Linnaeus refers to the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala, Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, i.e., Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis Acta societatis regiae
scientiarum Upsaliensis
(Stockholm
1740-1751).
]. Linnaeus is aware of Hasselquist’s difficult situation: “Poor boy, virtus apud nos laudatur et alget” (we praise excellence and leave it freezing). Will the Academy publish Hasselquist’s observation on sal ammoniac? [It was published in, "Sal-ammoniaks tilredande i AEgypten, beskrifvit"Hasselquist, Fredrik
"Sal-ammoniaks tilredande i
AEgypten, beskrifvit", KVAH
12 (1751), 258-264.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 238-246   p.238  p.239  p.240  p.241  p.242  p.243  p.244  p.245  p.246.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 162-165   p.162  p.163  p.164  p.165.