Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1218 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 9 February 1751 n.s.
Dated 1751 d. 29 jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

I går kom en skåhl och seglandes. jag tänkte hon skulle warit af Rörstrand metall, men hon war af silfwer. Hwad skall jag gifwa min Broder tillbakas; genom gåfwor och giengåfwor wara wänner längst. wåra moralister påstå af 6000 åhrs experience at aldrig står wänskap om han ej är reciproce aequivalent. Huru skall jag uptänka hwad jag skall gifwa M[in] K[iäre] Br[or] at wänskapen ej må blifwa all på min Br[or] sida. jag blef mer flat än glad då jag fick henne, men skulle blifwa mera nögd än flat, om jag wiste något tillbakas.

En kona kom för några dagar och bad mig om hielp för fransoser; hon kunne intet ligga om nätterne för wärk; sade sig ligga i helwitit, skrek högt hela natten; genitalia exulcerata; dolor osteocopus dorsi &c. jag remitterade henne till Nosocomii satellites, men hon bad mig om hielp med tårar; jag ordinerade en ört at dricka uti infuso; hon hade i går druckit mer än 1 kanna om dagen i 5 dygn; all wärk, gula färgen, &c. woro förswunne; ulcera hade läkt sig sielf, hon sade sig wara helt frisk, men hade trol druckit. jag bad henne continuera noch i 8 dagar. blifwer hon där med hulpen, så är det dråpeligit; och sedan skall M[in] Br[or] få wetta hwad det war om det rätt lyckas

Lef säll Min Bror, gif mig tillfälle at wisa min ärkiensla. jag är

Min Kiäreste Broders
tacksamste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 29 jan[uari]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef].

upSUMMARY

The day before, a bowl had come to Linnaeus from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
. Linnaeus is overwhelmed. He had thought it would be porcelain, but it is silver. Linnaeus wonders what he could think of giving Bäck in return. He was very surprised by the gift, but he would feel better if he could show his gratitude by a gift in return.

Linnaeus relates a case that he had had recently. A woman had come to him with syphilis. She was unable to sleep for pains in her back, and her genitals were full of wounds. Linnaeus had shown her to the hospital, but she insisted, and Linnaeus gave her a herb to make infusions from. Up to yesterday, she had drunk more than a pitcher a day for five days, and her pains were gone, her wounds had healed, and she had told Linnaeus that she was quite well. Linnaeus thinks she was slightly drunk then, and he had asked her to carry on with the infusions for eight days more. If she is helped by this treatment, it is extraordinary, and Linnaeus will tell Bäck what herb he gave her.

Linnaeus wishes Bäck all good wishes, so that he can show Bäck his gratitude.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 138-139   p.138  p.139.