Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1219 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 February 1751 n.s.
Dated 1751 d. 28 jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Men huru länge skall M[in] Br[oder]s wänskap wara; hon måste wähl som de andre wählluchtande och fagre blomstren hafwa sin tid. Emedlertid tackar jag M[in] Br[or] som håller i det längsta at fägna Eder uprichtige wän. jag har intet mer än en Ceanothus inlagd, men lefwer busken i trägården till sommaren skall M[in] Br[or] få exemplar.

Ranunculus fås i vår till hästlass.

et Exemplar af Lobelia siphilitica skall M[in] Br[or] få commendera genom sitt ombud.

Osbeck som blef ostindisk skepspräst har liggat 11/2 åhr i stockholm i obscuro, men är ej sämbro än Kalm äller Hasselquist at giöra rön.

Hyssopus giör alt med sin betska; china hade giort det samma; amarum bryter acidum corroborerar fibrerne; då får intet slem, intet gry af slemmet och intet sten af gruset sätta sig; då nöta solida den hårde stenen, men stenen solida då solida äro slappe; se det samma på tandkiöttet.

Mon muscus islandicus giör wärkelig nytta ? mon han är diureticus?

jag tackar min K[iäre] Br[or] för brefwens öfwerstyrsel till Pettersburg; jag hade senaste postdagen formelig kallelse ifrån wettenskaps academien därstädes at wara des correspondent; just då jag mäst söker undandraga mig.

en Professor Kraschenninnikow sände mig 3 rara torkade örter på posten, som kostade mig 18 d[a]l[e]r och 24 öre; en liten lunaria; och Cimicifuga med Acer mori folio; de 2 senare hade jag för uht. hade han det adresserat till wettenskaps academ[ien] så hade jag haft det postfritt.

Hebenstreit har succederat Siegesbeck. De begiära af mig de örter wij fordom fått ifrån dem. Lerche och Martin äro i Moscho.

Lef säll min wärde wän et nostris melioribus utere fatis. jag dör

min Broders
uprichtige
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1751
d[en] 28. jan[uari]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 137-138   p.137  p.138.