Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1224 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 January 1751 n.s.
Dated 2 januari 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Undra intet på mig at M[in] Broder ej fått swar på andra brefwet. jag har slutat all brefwäxling inom lands och nästan utom, som jag sedt på 10 åhrs experience, at den giort mig mycken möda, och föga gagn äller ro, men wähl mycken smärta.

jag will doch biuda till at swara M[in] K[iäre] Br[oder] på de mäste.

jag har på 10 åhrs tid gifwit min krop ingen ro natt älr dag. ingen skiutsmärr hafwer blefwit så illa hanterat som jag af mig. jag har sedt denna fåfängan änteligen, och funnit den ej giort mig det minsta, utom harm, grämelse, sorg, skam olust, hat. jag såg at de andre, som giorde sin tienst taliter qualiter et sinebant mundum vadere pro ut vadat, lefde vere beati, älskade af alla, för-nögde i sig sielfwe, rolige till siähl och kropp. ty tog jag resolution at giöra min tienst, äta och sofwa och at wara glad; jag har och nu äfter en månads experience funnit mig ganska wähl, och sedt min dårskap och min förra siukdom. Ehuru det kostar något på i förstone at byta natur och wana, så ser jag doch redan mögligheten och smakar sötman där af.

Undra intet på at min K[iäre] Br[oder] ej fått swar på några bref, som ej warit något högwichtigt at beswara; här ligga wähl 100 wichtige, som jag ej beswarar et enda.

Tänk nu på för Eder M[in] K[iäre] Broder huru oförståndigt I lefwat. är det af ewigheten beslutat öde at någon wiss skall blifwa Eder fru, så frågas billigt hwarföre M[in] Br[oder] går längre ogift, och förnäkar sig sielf och sin kiäresta maka fruchten af sin söta lefnad. äller tror min Bror at det är Eder egen wis[het som wällier maka], så kom ihog hela werldens experience, som kallar det lyck-potta. hwij undflyr M[in] Br[oder] ödet som ej kan undwikas. hwarföre stiäl min Bror dagarne ifrån dem som af Eder födas skola, at de på kortare tid måga få äga Eder. jag tackar M[in] Br[oder] som i förra inviterar mig till stockholm, men jag wet intet logemente för än M[in] Br[oder] blifwer gift, då M[in] Br[oder] fått fulkomligit hushåld; ty för uht har det ej någor art. så snart M[in] Br[oder] är gift, skall jag se till at komma till stockholm.

M[in] Br[oder] frågar mig äfter nytt; men jag wet ej et enda ord. De ängelske beklaga sig at de hwarken få Hortum upsaliensem äller Floram suecicam, mindre Faunam, och bedia för alt at tillsamans få et exemplar där af. hwilket är ringa heder för Salvius, som doch beklagar at han ej har debit. Kiära skäm uht honom därföre. Sibthorpe i oxford har tagit Ehret till trägårdsmästare, altså Herre till stalldräng. så gierna jag wille honom till ritare, så litet till trägårdsmästare fast det är hans profession; nu skall M[in] Br[oder] få se at fanen tager den ståteliga trägården. Sibtorpe är brydd om Sherards pinax, kan ej läsa äller förstå Sherards och Dillenii noter, retractioner &c. tror ej at en man skulle hinna afskrifwa alt; at det är omögligt att läsa; med mera. wist nog för den ej sielf kan stå upp och dömma äfter boken. jag ser på alt att Dillenius och Sherard arbetat fåfängt, ty hade de giort bät[tr]e, om de giort sin siähl goda dagar.

jag är rätt rädd om Ceanothus sedan jag fick wetta af Kalmen hans kraft, och har befalt trägårdsmästaren se äfter honom dageligen, på det jag kan wara i stånd at tiena Min K[iäre] Broder om olyckan skulle hända; men jag har ej mer än 3 stånd; så snart M[in] Br[oder] blifwer gift slipper jag den omsorgen.

Om M[in] Br[oder] skulle behöfwa Ranunculum abortivum Kalmii, såsom Medicus, så skall jag skaffa äller åtminstone säga min Br[oder] ett succedaneum, som är ejusdem plantae varietas, inter suecicas.

Har Min Bror i sitt herbarium Lobeliam antisiphiliticam Kalmii, inlagd i sitt herbarium? äller torde jag kunna lämna et specimen; jag har redan skrefwit äfter frön.

hwad tycker Min Bror om mine disciplar Kalm, Hasselquist, äller om skiutflugan och sichtflugan, som äro af min schola? Hasselquist har redan 80 memoirer färdiga, det ena curieuxare än det andra. osbeck, som gick till ostindien är ingalunda sämbre än någon af de förre.

Hartman fick stipendium; jag har aldrig sedt någon starkare läsare. alla wåra insecter kienner han till pricka; ingen har så wähl fattat materiam medicam af alla mina disciplar; får han mogna så måste han blifwa stor; fast jag får af honom, som de andre, skam till tack.

Tänk at jaculus äller serpens Evae gifwes? den alla hållit för fabel. han står uprätt, och hasselquist har beskrifwit honom. Tänk Hasselquist fått fatt på jaspis Cleopatrae, räknat hans scuta? oxeltänderne sittia utom munnen på honom, måste således wara faselig.

Få wij Kalmen Hasselquist och osbeck hem lärer sverige gifwa de curieuxe hela bordet fult med de raraste rätter.

Men at utan widare för[e]tal komma till sielfwa texten, så har jag den ähran, at af det renaste hierta önska min K[iäre] Bror i detta och i många påfölliande åhr all sälhet, till Medicinska wettenskapens prydnad och upbyggelse.

Gud wälsigne min Bror, jag skall altid räckna min Brors wänskap, ibland få utwalde wänner, för den sensibleste, och skall lefwa och dö med oskrymtat hierta

Min kiäreste och wärdigaste wäns
trogneste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 2 januarii
1751.

Cranium af Filfrasen är på wägen ifrån Westerbotn till Upsala, så at wij torde få wetta cujus generis detta enda quadrupes är ibland de obekante.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 133-135   p.133  p.134  p.135.