Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1226 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 13 January 1751 n.s.
Dated 1751 d 2 januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Adjuncte.

H[err] Adjunctens wackra disputation har jag fått och med nöje genomläsit, kan och betyga, at hon är rätt wacker.

Burmeister fick Professionen; jag har hört andra och sagt at Baron Hårleman hulpit honom där till. Emedlertid har han, sedan han war i upsala utfört mig hos Bar[on] Hårleman som ingen braf karl. patience; det är min lön, för det jag lagt mig uht för Eder, emot honom.

at H[err] Adjuncten satte Praefectus horti, ehuru han wärkeligen exercerade Praefecturam, war mera oförsichtigt än malitieust, och kan det wähl förlåtas; dock lärer ej Praefactura kunnas lämnas åt någon utom consistorio

Lätt mig wetta alla de paradoxa som förefaller i min mineralogi; få se om wij icke skola sämjas där öfwer.

Om H[err] Adjuncten gifwer sig endast tid at arbeta på sine collegier och trägården; så får man wähl studiosorum tycke och kiärlek; och om H[err] Magistren omgås med de andra höfligt och wänligt, så winner I innan kort allesamans på en gång. låt se helt färgen, haf tolamod, det går wähl; initium difficile.

jag önskar Eder alsköns lycka med detta nyåhr, och förblifwer

Höglärde H[err] Adjunctens
trognaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1751 d[en] 2 januari

Om detta bref kommer innan Magister Söderberg reser ifrån Eder, så sänd mig ett exemplar af Rosens Observat[iones] Botanicae med honom, ty mine äro förlorade

Medicinae Adjuncten
Höglärde Herren
H[err] Magist[ren] E[ric] G[ustaf] Lijdbeck
Lund
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus has received Erik Gustaf Lidbeck’sLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
dissertation [Linnaeus presumably refers to Dissertatio academica, de modo optimo tractandi oeconomiam privatam in patriaLidbeck, Erik Gustaf
Dissertatio academica, de modo optimo
tractandi oeconomiam privatam in
patria
, diss., resp. J. Hjelm (Lund,
1750).
] and read it. It pleased him.

Johan Henrik BurmesterBurmester, Johan Henrik
(1720-1770). Swedish. Professor of
economics, later of eloquence and poetry
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
got the position that Lidbeck had applied for. Linnaeus has heard that Hårleman had helped him. Burmester has spoken ill of Linnaeus to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
after he left Uppsala. Linnaeus advises Lidbeck to be patient. Since Linnaeus supported Lidbeck against Burmester, that is only what could be expected.

Lidbeck had called himself praefectus horti since he did the job. However, he was not formally appointed, and that can be done only by the Board. Lidbeck was somewhat negligent in that.

Linnaeus asks Lidbeck to tell him the peculiarities found in Linnaeus’s mineralogy.

If Lidbeck works at his lectures and the garden, the students will accept him, and if he is polite and friendly with his colleagues, they will accept him. It is difficult at first, but in the end, it will be good.

Linnaeus wishes Lidbeck a happy new year.

P. S. Linnaeus asks Lidbeck to send him a copy of Rosén’s [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
] Observationes botanicaeRosenblad, Eberhard
Observationes botanicae circa plantas
quasdam, Scaniae non ubivis obvias, et
partim quidem, in Suecia hucusque non
detectas. Quibus accessit brevis
disquisitio de Strage bovilla, quotannis
in pascuis Christianstadii observata

(Lund 1749).
with Olof SöderbergSöderberg, Olof Swedish.
, if Söderberg is still in Lund. Linnaeus’s copies have been lost.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]