Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1228 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 12 January 1751 n.s.
Dated 1751 d. 1 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ongl]. Mts och Swea rikes Råd,
President, Öfwerste Marschalk, Academiae Canceller, Riddare
och Commendeur af alla K[ongl]. Mts orden.

Modet tillstädier oss småfolk att i dag få träda in för Gud och fram för sielfwa purpurn, at med den swänska werlden fira åminnelsen af de förflutna tider, då jag ock får spegla mig uti mitt skuldregister.

jag ser här otacksamhet emot Föräldrar räknas af Gud och Naturen för omänsklig, så att jag avklädde all wördnad emot Gud och Hans naturliga lag, om jag förgiäte att hogkomma Eders Excellences nåd, utaf hwilken jag lefwat med hustru och barn lyckelig redan i XI åhr.

Eders Excellence allena har jag att tillskrifwa det jag fått hemwist i fäderneslandet, at jag blefwit känd af de mächtigaste i riket; at jag fått pensioner och löner, heder och tienster genom hwilka mig tillåtets upodla det mig af skaparen förlänte lilla quintin.

Eders Excellences höga nåd har ifrån första stunden warit så beständig, som alla andras warit flychtig.

Den Alsmächtige Guden förläne Eders Excellence så många sälla dagar som Eders Excellence gifwit mig sälla stunder, och Han före Eders Excellence, som han länge giort, mitt igenom en arg werld och de otaksamaste bofwar, at icke ett enda hår må röras på Eders Excellences dyra person.

jag skall altid taga dehl af Eders Excellence lycka och ett tacksamt hierta emot Gud och Gref[we] Tessin skall läggas med mig i grafwen, då jag des för innan lefwer

EDERS Höggrefl[ige] EXCELLENCES
Underdån[ige] ödmiukaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 1 januarii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 3). [1] [2]

upEDITIONS

1. Ställningar och förhållanden (1859), p. 14 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 11-12   p.11  p.12.