Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1229 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, c. 5 February 1751 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

HögEdle H[err ]Archiater Min K[iäre] Broder

Som jag med posten haft den säkra underrättelsen, at min K[iäre] Broder änteligen fåt preliminärerne afgiorde till en ächta lefnad med Mademoiselle [a][a] : [the rest of the name
torn
].
K[Ö] [a]ltså har jag intet kunnat underlå[ta] [in]finna mig och gratulera så wä[l] Brudgumen som Bruden till en sielfönskad lyckelig sammanlefnad; Gud Alsmächtig, som lyekeligen med sin hand fört M[in] K[iäre] Broder intill denna dag, läte och detta, på hwilket M[in] K[iäre] Broders öde, uti den andra Epochen af Eder lefnad, grundas wara skedt lyckeligen till bägges Eder timmeliga sälhet.

Den högste låte Eder få så lefwa till samans at i städse kunna hwila nögde på hwar andras arm, och altid möta hwar andra med nöje och löje.

Gud låte Eder få se Edra barn lyckeligen giorde, födde och upfödde.

Gud låte ingen hiertrörande sorg dela Eder timmeliga glädie.

Gud låte Eder i många åhr få lefwa till hwar andras wärn, och deras understöd som af Eder aflade warda.

All den wälsignelse önskar jag Eder tu, som någonsin någon Eder förtrognaste och mäst förbundne.

Anmäla min obekanta wördnad hos Eder jungfru-brud, [och] [bed] henne lofwa mig in antic[ipatione] [blif]wa en gunstig wärdinna, som ej ser surt på mig om jag ofta kommer at hälsa på hennes Herre och med mine discurser förhindrar honom ifrån hennes visiter, fast woro det sent på aftonen.

Nu är det bättre att wara gift och ligga på en warm arm, än all den splendide sällhet som gifwes på hofwet.

jag tror det wänder aldrig igen at snöa; här i Upsala fruchtar jag at studenterne frysa ihähl, ty här är så mycken snö at Bönderne ej kunna komma in med wed. Ter vale. jag är

Min Kiäreste
Broders
lydige tienare
Carl Linnaeus

Archiatren Wälborne Herren
H[err] D[octo]r Abrah[am] Baeck
Stockholm
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus has received reliable information by the latest mail that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is at last engaged to marry Miss K** [there was nothing to this rumour; Bäck didnít engaged himself to marriage until 1755, when he married Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
]. Linnaeus congratulates him explicitly.

Linnaeus wishes Bäck and his bride-to-be happiness, freedom from sorrow, and children during many years to come.

Linnaeus sends his regards to her and asks her to promise in advance that she will not be angry at Linnaeus if he visits them and keeps Bäck busy in discussions, even late at night.

Linnaeus thinks it is better to live married than to enjoy the splendours of Court.

Linnaeus thinks that the winter will never end. It has snowed much and been very cold. Linnaeus fears the students will die from the cold, and the snow prevents the farmers from delivering firewood to the city.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 139-140   p.139  p.140.

upTEXTUAL NOTES

a.
[the rest of the name torn].