Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1230 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, February? 1751 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in .

Min K[iäre] Broder.

jag skickade i går med min svåger till stockholm både Elatine officinarum och Lobelia antisiphilitica, dem M[in] K[iäre] Br[oder] nu lärer fått.

jag har nödigt at wetta ett datum i medicinen, det jag wähl sielf kunnat sedt, men på lång tid förgiätit, nämligen om där är crusta inflamatoria uti febribus exanthematicis e. gr. i koppor, mäsling och äfwen i Rosen. jag skulle a priori tro sententiam affirmativam, men bör för säkerheten hafwa detta datum af autopticis wist, war så god och gif mig här på ett säkert swar, sådant som jag kan i trycket allegera, och conferera här om med H[err] Archiater Rosen.

At Hyssopus curerar Calculum, det är ej underligit, sedan man har observationer at den curerar podager se mat. med. Men här är en ting M[in] Br[oder] som förtienar upmärksamhet. amara corroborera fibras musculares, volatilia fibras et systema nervosum; det förra skier tämeligen warachtigt, som China men det senare är momentaneum, liksom et rus. Mon den som will corroborera systema nervosum till warachtighet kan det giöra utan at tillika corroborera systema musculosum? mon icke om systema morbosum corroboreras med musculoso at då effecten blifwer starkare ? mon intet febres intermittentes skulle mindre giöra recidive om man äfwen där till med brukte volatilia? mon icke där af kommer at om China ej curerar febr. intermitt: och då tillika brukas epithemata & fomenta volatilia öfwer magen, at curen blifwer promtare och säkrare? examinera och resolvera denna saken, som skall gifwa stort lius i praxi, och fördrifwa mycket mörker; conferera denna saken med H[err] Archiater Rosen, tänk wähl på henne; wälf henne på alla sidor; se noga på henne med experimentelle ögon, ty om den är san, som mig tyckes, så kunna practici bryta de bärg, som de för uht knapt kunnat nöta.

nu hwilar både jorden och Minerva; jag tror och sielfwa solen.

Lef lyckelig. jag är
Min K[iäre] Broders
lydige
C[arl] L[innaeus]

Kongl[ig] LifMedicus
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus had sent Elatine officinarum and Lobelia antisiphilitica with his brother-in-law [Pehr MoraeusMoraeus, Pehr (1726-1792).
Swedish. Linnaeus’s brother-in-law,
official of the mining administration.
or Johan Moraeus the YoungerMoraeus the Younger, Johan
(1719-1773). Swedish. Accountant at the
Swedish Board of Mines. Linnaeus´s
brother-in-law. Correspondent of
Linnaeus.
] to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
in Stockholm, and Bäck must have received them.

Linnaeus asks Bäck for a medical fact that Linnaeus could have seen for himself at some time, but that he has forgotten. The question is if there is an inflammatory crust in the rash caused by fevers, such as in smallpox, measles and erysipelas. Linnaeus guesses that that is so, but he wants to be absolutely sure, so that he can print it and discuss it with his colleague Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
.

It is not strange that Hyssopus cures small stones, since it is known that it cures gout. However, Linnaeus thinks Bäck should note that bitter medicine strengthen muscles and the nervous system. The muscles will stay strong, just as with quinine, while the latter effect is coetaneous. Linnaeus enters a discussion about the possibilities of strengthening one or other of these systems without affecting the other, and what the best drugs are for this. Volatile preparations, quinine, bandages and compresses are mentioned. Linnaeus suggests that Bäck should examine and investigate this matter carefully, and discuss it with Rosén von Rosenstein, since it is important for the medical practice. If these effects are defined and prove to be what Linnaeus’s first comment seems to indicate, it will mean immense progress for medical practice.

The Earth and the the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] both are asleep, as also the Sun seems to be.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 141-142   p.141  p.142.