Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1235 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 March 1751 n.s.
Dated 1751 d. 19 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre och Broder.

Nu hwad nytt hos Gudarne i Himmelrike. huru bärgar i Eder hos dem; wij procul a jove procul a fulmine vivimus.

Mitt gräl denna tiden, då jag is något, går ut på at skapa nya örter; jag finner plantas hybridas allmännare än Animalia hy brida; och rätt många till antalet. jag tror mig få öpna dörren till en widlöftig natursens kammar, fast hon öpnas icke utan gny. Intet går jag just sielfwer in, doch tror jag at andra lära få fri tillgång, sedan jag öpnat bommen.

Konan som jag skulle curera för Luem veneream, for hem på landet, då hon tyckte sig wara frisk; och äfter jag förböd henne resa på 14 dagar, så reste hon non salutato Medico;

Älliest har här gådt en allmän hosta doch utan märkelig feber; som warat 4 à flere weckor, och sällan spart någon i husen, då allenast en först blefwit smittad; det kom och i mitt hus, ingen slapp utom jag, privilegio flebili podagrico stipatus; jag prowade allahanda, äfwen Extract Nicotianae som halp i stockholm 1740, då alt annat slog felt, men giorde intet. änteligen lät jag både mina och utomhus dricka infusum folior Ledi, då alla inom 3 dagar blifwit totalt curerade. Min jungfru drack en dag, men som hon tyckte at det ej smakade, lämnade hon at mera dricka; blef doch tämmeligen braf, men begynte recidivera och hosta dageligen mer och mer, då änteligen alla logo åt henne, blef hon förtörnad, drack på en dag, så mycket wähl som andra druckit på 3 dagar, men slapp och totalt dagen där äfter all hosta. profwa detta i stockholm, om denna Hosta där går.

Sysselmannen här wid Domkyrkian dog i förgårs.

En förskräckelig mycken snö, yrwäder och winter.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 19 febr[uari]

Kongl[ig] LifMedicus
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for news from his position among the Gods.

When Linnaeus feels like doing something, he works on hybrids, and he finds more hybrid plants than hybrid animals [Linnaeus is working on his thesis, Plantae hybridaeLinnaeus, Carl Plantae
hybridae
, diss., resp. J.J. Haartman
(Uppsala, 1751). Soulsby no. 1632.
]. He thinks he is opening the door to something big, but he hesitates to enter himself. Others will enter, after Linnaeus has opened the door.

The woman who Linnaeus had treated for syphilis returned home to the country when she thought she was cured. Since Linnaeus had forbidden her to go for a fortnight, she went without consulting her doctor.

However, there has been a common cough in Uppsala, although without fever. If one fell ill in a household, the others also got it. In Linnaeusís house, only Linnaeus himself escaped it. Linnaeus had tried different remedies, including an extract of Nicotiniana that had worked well in Stockholm in 1740. Finally, Linnaeus had given everybody an infusion of leaves of Ledum palustre, which cured everyone within three days. Linnaeusís maid [anonymousAnonymous, . ] had taken the infusion for one day but not longer, since she did not like the taste. This helped for a short time but her cough came back. Then, when the rest of the household laughed at her, she took in one day what the others had taken in three days. The following day, she was relieved of her cough. Bäck should try that method in Stockholm, if that cough bursts out there.

The estate manager at the cathedral [Olof ZellingZelling, Olof Swedish. Estate
manager at the Uppsala cathedral.
] died two days ago.

Linnaeus has a bad winter with enormous lots of snow, blizzards and cold.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 140-141   p.140  p.141.