Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1246 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 February 1751 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Så snart jag får en siphilitica till, så skall jag försöka och låta Br[or] wetta, ty jag will hafwa en mun med wäder därföre.

Fick M[in] K[iära] Br[oder] mitt bref, som jag skref under min swågers Moraei couvert.

En ung soldat war i Lund för juhl, han war af tysk extraction, såg braf uht, hade braf läsit, besynnerl[igen] Medicinen, talte sine språk perfect, men som alt gick honom contrairt, säger han sig willia skiuta ihähl sig, det han och giorde fast folk woro närvarande; Han kallade sig Falken, men liten för än han skiöt ihähl sig skref han fölliande på ett papper.

Ego non Falken, sed Siegesbeck nominor, oriundus familia honesta. Pater meus est Botanicus celeberrimus, magnique per scripta sua nominis in orbe literato. Studio medico a teneris operam dedi, Kiloniiq Holsatorum ante annos binos et quod excedit, Examina Doctoralia, uti vocant, subii; ante annum circiter eodem pulsus sum, non ob delicta uti reor, utpote quae levia vel nulla fuere, verum ex invidia medicorum . Quia vero Deus mihi eis, quae ad vitae sustentionem pertinent, auxilio esse nolit, vitam hanc miseram finire decrevi. Valeatis.

jag fick åtskilligt uti hwariehanda från Montpellier; annat åtskilligt från Tyskland.

från Holland hörde jag at Heister giort en annor till fader åt min methode, och Royens skarpa swar där på.

jag hinner ej i dag skrifwa, ty jag skall Praesidera i morgon för Arch[iater] Rosen, och straxt där på laga till promotions grälet.

de Villars skrifwer en Floram rupellensem.

Sauvages utgifwer systema Foliorum.

Malmsten har warit i Montpellier.

Hallman har gått åt italien.

Har Bror Senacs tractat de corde, han skall hafwa åtskilligt med microscope om blodet, olika med Leuwenhoeks

jag hinner ej mer. vale.

M[in] Broders
egen
Linnaeus

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 143-144   p.143  p.144.