Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1249 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 April 1751 n.s.
Dated 1751 d. 22 martii.. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för ett kiärt bref. jag förstår ej metaphoram om Ess. Absinthii; mon det skulle skada at Ess. Absinth. giorde besk smak i munnen en hehl dag? jag skulle önska wetta om det någon gång skedt; det woro tekn till den största effect, som och kunne lära en Medicus stora saker.

Ledum wäxer icke allenast rundt omkring stockholm i kiärren, utan fins och på hwart Apotheque under namn af Rosmarinus sylvestris. se materia medica. jag tror at det är luchten som dödar alla exanthemata, äfwen som des infusum dödar löss i huf- wudet på barn och på creatur. jag är wiss det fins i stockholm på apothequet, älliest begiär af wår apothecare med nästa post, som kan sända så mycket M[in] Br[or] will hafwa.

Den hypothesen jag hade om morbis contagiosis och exanthematicis ab acaris, giorde att jag försökte den samma i tussi epidemica; där slog det souveraint in. jag wiste och hade sedt bönderne koka ledum och twätta oxar swin &c. för löss, som aldrig slog felt. jag gissade at och friselen måtte komma af acaris; jag har ej haft tillfälle at föreskrifwa det mer än för 2 personer, men hos dem har det gådt wähl; det woro wärdt at låta patienterne både bada sig med Ledum och tillika gifwa at dricka.

Det woro wärdt at profwa denna uti Lue venerea, koppor och dylikt. giör det min K[iäre] Br[or] som är giord at gagna menniskeliga slächtet; hwar ifrån jag är stängd.

Nu begynner en härlig tid kogsa utur den kalla wintren.

Lef säll. jag är Min trogneste wäns
lydigste
C[arl] L[innaeus]

1751 d[ie] 22 martii.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us]. He does not understand some hints Bäck writes about essence of Absinthium. It would not be good if the preparation caused a bitter taste in the mouth for a whole day, and Linnaeus wonders if that has ever happened. It would be a sign of good vigour, which could mean much in a medical cure.

Ledum is found everywhere around Stockholm in wet places, and it is found in pharmacies under the name of Rosmarinus sylvestris. The smell of it cures rash, and an infusion of it kills lice in the hair of children and cattle. It must be available in pharmacies in Stockholm. If not, Bäck should order it from the pharmacy in Uppsala. They can send as much as Bäck may need by the next mail.

Linnaeus had a hypothesis about contagious diseases spread by itch-mites, so he tried the same treatment for epidemic cough. It worked magnificently. Linnaeus had seen farmers boil Ledum and wash cattle against lice, which never failed. Linnaeus guesses that “frisel” [Swedish for fever with liquid-filled blisters] is spread by itch-mites. Linnaeus has only used Ledum in two of these cases, but then it has worked. Linnaeus thinks you could try Ledum both to bathe the patients and as a draught.

Linnaeus thinks that Bäck should try this in syphilis, smallpox and other illnesses. Linnaeus cannot do so, for he is not a medical practitioner like Bäck.

Linnaeus is looking forward to the time when the cold of winter has passed.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 145   p.145.