Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1254 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 18 March 1751 n.s.
Dated 7/18 Mars 1751. Sent from Damietta (Egypt) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Damiate d[en] 7/18 Mars. 1751.

Högädle H[err] Archiater.
Nådige Herre.

För min afresa från Egypten bör jag upwakta H[err] Archiatern, och med det samma ha den äran at aflägga min ödmiuka tacksäjelse för den äran, H[err] Archiatern gordt mig af sin skrifwelse d[en] 30 Julii förledit år hwilken jag til min outsäjeliga hugnad inhämtade d[en] 6 innewarande 3 dagar för min afresa från Cairo n[ya] st[ilen]

Jag hade för H[err] Archiaterns skrifwelses ankomst afskickat 25ne Cycomori stälde til Raguenau Marcha et Chamier i Livourne hwilket hus jag anmodat at öfwerstyra til H[err] Grill i Stockholm, jag hoppas det de komma lyckeligen fram innan nästa höst.

Innom 2 dagar anträder jag under den högstas beskydd resan til heliga landet och Syrien; min kosa är denna:

Ifrån Damiate til Jaffa siöwägen; ifrån Jaffa til Jerusalem hwarest jag blir öfwer Påske-hälgen at botanicera på bergen der omkring medan mina följeslagare, en Europaeisk och några Syrianske köpmän, guda Sig; från Jerusalem til döda hafwet, derifrån til baka til Jordan, Bethlehem, Nazareth etc. derifrån tilbaka til Jaffa, hwarest jag går til siös at stiga op til Carmel; från Carmel til Libanon öfwer Syriske städerna, från Libanon til siös öfwer til Chypre, hwarifrån jag går til Graekeland Smirna eller Constantinople, til hwilken ort jag först finner fartyg. Min sista ort blir Constantinopel, hwarifrån jag wil besöka kusterne af Swarta hafwet, och om möjeliget är bege mig åt den kanten, der Alanerne bo, at skaffa den dyrbara efterrättelse hwilcken H[err] Prof[essor] Celsius anmodat mig at söka til uplysning af wåra fäders ursprung.

I Constantinople och Smirna hoppas jag bli hugnad med H[err] Archiaterns bref.

Jag framhärdar med oaflåtelig wördnad
Högädle H[err] Archiaterns
Ödmiukaste Tienare
Frederic Hasselquist.

p. s. I detta ögnablek löper här in et Fartyg från Ragouse, som medbringar nyhet från Europa at Swerige och Ryssland förklarat hwarandra krig; jag skulle wist önska at weta om tidningen är sann; men nu blir jag til en tid utestängd från all kundskap om Christenheten.

[address]
H[err] Archiater Linnaeus[a][a] : MS1 [added at the bottom of
fol. 363r
]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 363-364). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 48-49   p.48  p.49.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added at the bottom of fol. 363r]