Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1255 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 28 March 1751 n.s.
Dated 17 martii 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister.

i dag 8 dagar sände jag några frön, här föllia widare den andra delen. Frön äro alla färska, samblade i fiohl, bewarade i säkert rum, at de ej skämts, och kan H[err] Magistren först försöka dem, så at om ej hwart enda upkomer, så är det Eder trägårdsmästarens skuld.

Utaf Prof[essor] Kalms frön lärer H[err] Magistren hafwa så många som kunna i drif bänkar sås.

Skulle jag kunna här igenom behaga hans Excellence, Eder Canceller, så skulle det fägna mig, hälst jag lofwat mig ej skola wara owillig at tiena detta wärket i hwad jag kan.

At wisa ärkientsla emot den höflighet några af Edra Professorer betygade mot mig, då jag war i Lund, där till finner jag mig obligerad.

Men det tredie argumentet at de ej skulle passa sig för en Botaniste, at begiära frön utifrån war liksom en handelsman, som begynner sin handel, skulle ej utan skam för sine Landsmän willia rickta sig af utlänningars handel; jo min k[iäre] H[err] Magister ju mer man får uteifrån, ju bättre, man får på det sättet altid något owanligit; jag will altid gifwa gås för höna. försumma aldrig det tillfället at skaffa utifrån alt hwad fås kan; så otroligt det är at jag skulle wara parens Botanicorum, så omögligt Parens Plantarum.

Kiäre skaffa Eder från Greifswald äller Råstock, äller Kiöpenhamn Veratrum s. Helleborus albus; wij hafwom haft den i trägården, men af en händelse gick han ut, som dock så lätt wäxer, sedermera har han ej kunnat åter fås.

Om H[err] Magist[e]r kan få frön af Staphylodendron äller Pempermotter, som wäxa i Lunds och Malmös trägårdar, så sänt mig några.

glöm ej i höst at skaffa den nya Acer och Hwita Pihlen till oss.

Nu är min skånska resa fulltryckt

Hälsa H[err] Prof[essor] Lidbeck och secreter Junbeck öfwermåttan
säg H[err] Montin att jag fått hans bref

Vale
Högl[ärde] H[err] Magistrens
hörsame tien[are]
C[arl] L[innaeus]

Upsal[a] d[en] 17 Martii
1751

Hälsa H[err] Aretin, säg att jag fått hans bref; och påmin honom at de observationer han giorde i Helsingborg på ett par blommors blomningstimma, woro icke tillförlåtelige, och at han där igenom något litet bedrog mig, intet annat jag nu wet.

upSUMMARY

Linnaeus sent some seeds a week ago, and now, the rest of them. They are all fresh, collected last year and preserved under good conditions. If they do not grow, the fault is with Erik Gustaf Lidbeck’sLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
gardener.

Lidbeck is likely to have all of the seeds received from Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
that can be sown in hotbeds.

Linnaeus hopes to have pleased the Vice Chancellor of Lund University [Gustaf HarmensHarmens, Gustaf (1699-1774).
Swedish. Professor of medicine, Lund.
Vice Chancellor at the University of
Lund in 1737, 1745, 1761 and 1768.
] by this, for Linnaeus has promised not to be unfriendly towards that institution.

Linnaeus has to show his gratitude to some professors in Lund, who had received him well during his journey to Skåne.

Linnaeus has heard that it would not be decent for a botanist to ask for seeds from elsewhere. He does not agree with this but stresses that it is always favourable to have as lively an exchange of seeds as can be established. So Lidbeck should never neglect to acquire from abroad everything that can be obtained. Linnaeus is parens botanicorum [a father of botanists] but absolutely not parens plantarum [a father of plants].

Lidbeck should get Veratrum from Greifswald, Rostock or Copenhagen. Linnaeus used to have it, but his specimens died, which happens sometimes.

Linnaeus asks for seeds of Staphylodendron that grows in gardens in Lund and Malmö.

Lidbeck must not forget to acquire the new Acer and the white willow-tree in the autumn.

The report on Linnaeus’s journey to Skåne is now printed [Linnaeus refers to his Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
]. .

Linnaeus sends his regards to Lars LiedbeckLiedbeck, Lars Johan
(1707-1762). Swedish. Professor of
mathematics, Lund.
and to Erland JunbeckJunbeck, Erland (1708-1767).
Swedish. Secretary at the Lund
University.
. .

Lidbeck should tell Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
that Linnaeus has received his letter [this letter has not come down to us].

P.S. Linnaeus asks Lidbeck to tell Lars AretinAretin, Lars (1717-1794).
Swedish. Doctor of medicine 1760,
assistent teacher (adjunct) at the
Faculty of Medicine, Lund. Accompanied
Linnaeus during some of his travelling
in Skåne.
that Linnaeus has received his letter [this letter has not come down to us ] and that the information that Aretin had sent Linnaeus about the flowering time of some plants in Hälsingborg was not reliable, which had misled Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]