Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1256 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 28 March 1751 n.s.
Dated 1751 d: 17 martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Öfwerst
och Riddare.

Det war stor skada at H[err] Assessor Thue afledit; det giorde mig ganska ondt at höra; Det är ringa heder för Danska nationen at de giort så litet wärde af en så wärdig man. På honom hafwom wij sedt huru litet lärda män giälla, då ej Maecenates gynna saken. Intet är den som plöijer; intet den som sår; utan den som wäxten gifwer. Intet är den lärdas arbete, om ej öfwerhet gynnar. Så har det gådt fordom hos oss, kan och blifwa en gång till, om det wille olyckas.

Secreteren i Wettenskaps Academien har långt för detta demitterat sal[ig] Assessorens skrifter till Chemiska classen. Han har skrifwit mig 2 gånger till at det skulle blifwa bestält; och att han hört det wärken approberades. Men där voteras aldrig till Ledamot utan då Praeses wällies, som sker hwart 4de åhr; nästa 2 el[le]r 3 april skall Praesid[es] Piper aflägga sin sysla; altså hafw[e]r ej warit möjligt utslag för den dagen.

Det war altför stor skada; och det giör mig rätt ondt at denna Herren dog så tidigt.

jag förbl[ifwer]
Högwälborne H[err] Öfwerstens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1751
d[en] 17 martii

[a][a] : MS1 [added on fol. 3] Om H[err] Öfwersten täckes skrifwa till secreteren i wettenskaps societeten så får man höra huru jag där på yrkat.

upSUMMARY

Linnaeus is grieved to hear of Andreas Thue’sThue, Andreas (-1751).
Norwegian. Pharmacist, Fredriksstad,
Norway.
untimely death. It is little credit to the Danish nation to have neglected such a worthy man.

In the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
], the Secretary [Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] has transferred the works of Thue to the class of chemistry, where they are said to have been received with approval. The only occasion when a new member is voted in, is when a new President is elected, which is every fourth year. The present President Carl Fredrik PiperPiper, Carl Fredrik
(1700-1770). Swedish. President of the
Swedish Judicial Board for Public Lands
and Funds. Son of Carl Piper, father of
Carl Gustaf and Fredrik Thure
Piper.
will resign the following year in April. Thus, Thue could not have been voted in before that date.

P.S. Klinckowström is advised to write to the Secretary at the Royal Society of Sciences [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, where Linnaeus was the Secretary] to inform himself of details how Linnaeus has pleaded.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152a). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 131   p.131.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 3]