Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1262 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [31 March 1751] n.s.
Dated Undated, but presumably written in March or April 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Extract af D[octo]r Fr[edrik] Hasselquists bref Cairo 1750 Dec[ember] 29/18 till C[arl] Linnaeus.

Mitt långsamma wistande i AEgypten har warit mig nog kostsamt; men jag hade aldrig underståt mig, at så länge uppehålla mig i et dyrt land, om jag ej wist annan utwäg till mina omkostnader än mina resepenningar.

Jag har blefwit anmodad af wår ministre i Constantinople och af wår Consul i Smirna, at under mitt wistande här i Landet arbeta hos des regering in en sak, som angår wår swänska siöfart, hwar om H[err] Cancellie rådet wet sammanhanget, och ehuru mit bearbetande hos landets regenter, som äro rebeller, ej haft all den wärkan jag önskat, är jag doch försäkrad, at det warder mig godt giort, som min AEgyptiska resa mig kostat. Denna händelse har jag ansedt såsom af lyckan mig tillskyndad, då jag genom den fått tillfälle at winna mitt ändamåhl, som är at underrätta mig om ett så märkeliget lands natural-historie. Til äfwentyrs hade jag aldrig kommit till AEgypten om ej detta tillfälle mig yppats, åtminstone hade jag utan det aldrig där kunnat öfwerlefwa alla åhrstider. _____________

Åstundar Min H[erre] föregående vidimerat skall det straxt ske.

i dag får jag se Rydelii bref af d[en] 22 jan[uari] som innelycht föllier, der Hasselquist d[en] 22 jan[uari] i åhr ej fått någor styfwer af H[err] Carleson.

Häri är hans skuld 1400 piaster; som kunne betalas med H[err] Carlesons och min H[erres] wäxel; men huru den andra skulden blifwit sedan, det förstår jag ej. Kiäre läs detta bref noga.

Kiäre conferera med Hans Excell[ence] v[on] Höpken och wisa honom mitt förra bref.

Vale.
Eder
C[arl] L[innaeus]

Ursäckta hasten.

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus is sending an extract of a letter from Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
, written to Linnaeus in Cairo in December 1750 [Hasselquist to Linnaeus, 29 December 1750Letter L1199], to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
].

[From Hasselquist’s letter]: Hasselquist has been in Egypt for a long time, which has cost him a lot of money.

At the request of Gustaf CelsingCelsing, Gustaf (1723-1789).
Swedish. Envoy at the Sultan in
Constantinople. Chief of the National
Board of Trade [Kommerskollegium].
and Anders RydeliusRydelius, Anders Swedish.
Swedish consul at Smyrna, where he met
Fredrik Hasselquist. Correspondent of
Linnaeus.
in Smyrna, he has been asked to work with the Egyptian government on matters concerning Swedish commerce and shipping. Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
can give the details. Hasselquist must admit that he has not achieved very much, but he has earned his living and collected valuable information about the natural history of the country.

If Wargentin wants an attestation of the letter, Linnaeus will arrange it. Linnaeus is enclosing Rydelius’s letter of 22 January according to which Hasselquist has received no money at all from Carleson. Thus, Hasselquist’s debt is 1400 piastres that could be paid by Carleson’s and Wargentin’s bill of exchange.

Linnaeus asks Wargentin to read his letter carefully and to discuss the matter with Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
and show him Linnaeus’s previous letter presumably Linnaeus to Wargentin,2 April 1751Letter L1250]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 257-260   p.257  p.258  p.259  p.260.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 173-174   p.173  p.174.