Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1263 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 7 May 1751 n.s.
Dated 26 april 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min tillförliteligaste Broder.

jag förtiente litet bannor för jag fruchtade den af hvilken jag aldrig haft annat än de tillförlåteligaste prof. jag skall sända äfter hand brefwen öfwer; will M[in] Br[or] wisa något för Hårleman äl[le]r B[aron] Höpken kan Br[or] giöra, men ej för mine hatare; M[in] Br[or] kienner dem. emedlertid är der en hehl hop nytt och artigt.

M[in] Br[or] täckes städse upmuntra mig med eloger, om der någo mera beto på mostulen häst, som icke gierna krommar sig för smällpiskan.

Dodecatheon blommar nu i trägården så prächtig, at naturen ej kan afbilda den samma artigare, äller någor annor wäxt; men är allenast ett enda stånd.

Men hwad skulle jag i stockholm; Mina wänner och Gynnare äro mäst borte äller förändrade; kanske M[in] Br[or] woro den enda som wille gifwa mig ett par timmar att språka, men det räcker ej häller så länge, ty M[in] Br[or]s patienter fodra honom stundeligen. Skulle jag dit at se en förändrad werld det jag wiste för uht. när jag wet wår nådigsta öfwerhet mår wähl, och riket har ro, så är mig nog.

Gummi Arabicum, som wij här hafwa på Apothequet i så stor myckenhet är ej den rätta; men doch aldeles den af hwilken folket kunne lefwa i hungers nöd och uppehålla lifwet med hela månaderne utan annor mat. jag har nys fått up det af frön, som D[ominus] Adanson sänt ifrån Senegal det han kallar Mimosa aculeata, flori-bus polyandris spicatis, leguminibus compressis laevibus ellipticis. folket äta det Gummi in loco natali.

Wij hålla på med en artig observation om en ört, som siunker till botn äller flyter äller stiger upp i watnet, just som en Barometer, och det af sig sielf dagel[igen]

Vale.
Min K[iäre] Broders
Trogne
C[arl] L[innaeus]

26 april 1751
Upsal[a]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus admits that he deserved some blame for not wanting to forward letters to his closest friend. Linnaeus will send them one after the other, and if Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
wants to show some to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
or Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
, it is all right. However, Bäck should not show them to Linnaeusís enemies; Bäck knows who they are. There is quite a lot of new and useful information there.

Bäck often praises Linnaeus, who feels like a tired horse who does not feel like obeying the whip.

Dodecatheon grows nicely in the garden, but there is only one plant.

Linnaeus wonders what he should do in Stockholm. Most of his friends are gone or changed, only Bäck remains, with whom Linnaeus could talk for some hours, but Bäck is busy with his practice. Going there just to see that the world has changed is not enough, for Linnaeus knows that already. Linnaeus is satisfied to know that the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
had succeeded his predecessor Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
, who had died a month earlier], is well and the country is at peace.

Gummi Arabicum, which is sold in pharmacies here in large quantities, is not the true one. People can eat the real one and stay alive with only that for food for months in countries where it is native. Linnaeus has got a plant from seeds sent by Michel AdansonAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
in Senegal. He calls it Mimosa aculeata floribus polyandris spicatis.

Linnaeus is making a series of observations of a plant that daily sinks to the bottom of a lake or rises in the water just like a barometer, and this all by itself.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 147-148   p.147  p.148.