Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1271 • Samuel Aurivillius to Carl Linnaeus, 31 May 1751 n.s.
Dated 20/31 Maji 1751. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater.

Jag har den äran at ödmjukel[igen] tacka för Herr Archiaterns gunstiga af d[en] 29 Martii. Brefwet till Herr Jussieu wardt honom straxt tillstäldt, då han berättade, at han redan fått de frön, som Herr Archiatern honom tillsänt genom någon af Franska Ambassadeurns folck. Beskrifningen om Isoetes öfwersatte jag på Fransyska. Demonstrationerne i Jardin de Roi börjas i nästa wecka, då M[onsieu]r Jussieu låwat wisa de många nya wäxter han fått ifrån America.

H[err] Rothmans tanckar förstår jag ej aldeles. Aldrig har han warit arrêterad, men så är han i skuld, at han omögel. med heder kan komma från Paris utan något förskått utom hans lön. Men jag fruktar dock at någon annan orsak är, som gör honom så senfärdig till hemresan. Jag har flera gånger förestält honom hans fara att mista sin sÿssla, om han ej ger Facultas Medica tillkänna, hwar han wistas, och derjemte anhåller om prolongation af reseåren. Han har låfwat at skrifwa, men, som mig är sagt, har han i dessa dagar, i stället för at skrifwa till Faculteten skickat en Mémoire till Wetenskaps Academien.

Buffons wärck skall skÿndsamt öfwerskickas enär Consistorium Academicum behagar anstalta om penningar. De 3 utkomne tomerne kosta 36 L. el[le]r 12 plåtar. Om jag skall kunna uphandla dem, är nödigt att penningar med aldraförsta hitsändas, tÿ jag dröjer ej öfwer 2 månader i Paris, hwarifrån jag ämnar mig till Hålland.

En Chirurgus har i dessa dagar gjordt prof af ett medicament att stilla haemorrhagias arteriarum, och fullkoml[igen] réusserat. Det säges wara agaricus quercinus. Wid första Assemblée Publique som Academie de Chirurgie skall hålla, kommer en Mémoire at upläsas om medicamentets preparerande, dess applicerande och de curer som dermed blifwit gjorde.

Jag ber Herr Archiatern ej illa upptager at jag med innelÿkta ökar påsten. Större paqueter skall jag hädaneffter ej skicka.

Jag är med oföränderlig wördnad
Wälborne Herr Arçhiaterns
Ödmjuke tjenare
Sam[uel] Aurivillius. · / ·

Paris d[en] 20/31 Maji
1751. · / ·

A Monsieur
Monsieur Linneeus Archiatre
et Professeur en Médécine à
l'Université d' Upsal
à
Upsal</u.

upSUMMARY

Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
thanks for a letter from Linnaeus dated 29 March 1751 [this letter has not come down to us]. When Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
received the letter intended for him [presumably Linnaeus to Jussieu, 8 April 1751Letter L1247], he told that he already has got the seeds, which Linnaeus sent him through some of the employees at the French embasssy. Linnaeus’s description of Isoëtes lacustris has been translated into French by Aurivillius. The demonstrations at the Jardin de Roi [Jardin des plantesJardin des plantes, Paris,
French. The Jardin des plantes was
founded in 1597 to produce flower models
for the manufacturing of tapestry in
Paris. In 1626 it became a garden for
medical and pharmaceutical plants. In
1739 it was again transformed to le
Jardin du roi, where also a natural
history museum was built. Later in the
eigteenth century a zoological garden
and a library were added.
] will start next week, when Jussieu has promised to show the many new plants from America.

Johan Gabriel RothmanRothman, Jacob Gabriel
(1721-1772). Swedish. Doctor of
medicine, demonstrator in anatomy,
Uppsala.
, now in Paris, is difficult to understand. He takes the risk of losing his position unless he informs the Faculty of Medicine [at the University of Uppsala, Uppsala universitetUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
] about his whereabouts. He has promised to write, but Aurivillius has been told that Rothman, instead of writing to the Faculty has delivered a paper to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Aurivillius offers to buy the three volumes of Jean-Louis Leclerc, comte de Buffon’sBuffon, Jean-Louis Leclerc, comte de
(1707-1788). French.
work [Histoire naturelleBuffon, Jean-Louis Leclerc, comte de
Histoire naturelle
générale et
particulière avec la description
du cabinet du roi
, 44 vol. (Paris,
1749-1804).
], if the cost of 12 plates in the copper reckoning can be transferred right away, as he will only stay two more months in Paris.

A surgeon has tested a treatment of arterial haemorrhages. At the next public assembly of the Royal Academy of Surgery [Académie Royale de ChirurgieAcadémie royale de chirurgie,
French. Académie Royale de
Chirurgie. The Royal Academy of Surgery
was founded in 1731, and was dissolved
in 1793 as a result of the French
Revolution.
] a paper will be read describing the preparation of the remedy, how to use it, and the effects of the treatment.

[Annotations by Linnaeus on fol. 214v. Description of a species of fly].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 213-214). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 103-104   p.103  p.104.