Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1273 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 June 1751 n.s.
Dated 1751 d. 28 maji. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder

Hade jag nog wett och nog wältalighet at uttolka den skyldiga tacksamhet i hwilken jag finner mig fördiupad hos en trygg wän, så skulle jag den icke spara.

Min Broder täcktes ösa på mig all den uprichtiga kiärlek, som af den såtaste kunne wärkställas. M[in] Br[oder] tracterade mig, skiutsade mig, logerade mig, språkade med mig, lärde mig, spilde sin tid för min skull, talte till mitt bästa allestädes, så at jag på alla sidor är brydd, huru jag skall kunna uptänka någon behagelig ärkientsla mot så många obligationer.

Tack emedlertid och tusende tack för aftsamans.

At beswär ej så snart må sleppa m[in] Broder, ty omnis subita mutation est periculosa, så deputerar jag min Broder at hos Hans Excellence H[err] Bar[on] von Höpken aflägga all uptänkelig wördnad emot en så besynnerlig nåd, som Hans Excellence wisade mig, den jag aldrig förgiäter.

sedan hos H[err] Baron Hårleman och Fru Grewinnan, som äfter wanligheten wisade mig faderlig ömhet och kiärlek; giör hos dem min ödmiukaste tacksamhet.

giör detta formelt; jag hinner ej skrifwa i dag, ty Prof[essor] Kalms frö fodra både dag och natt.

änteligen tacka H[err] Arch[iater] Baeck, som hyste, hullade, födde, förnögde, förde, och recommenderade mig; säg honom at jag ej glömmer det, fast jag ej wet nu straxt hwad jag skall giöra honom tillbakas.

Sist tag Eldbranner och kasta äfter Professor Kalm at han må komma oförtöfwat till Upsala, ty jag längtar äfter honom som en brud äfter kl. 1 på natten. råd honom intet resa tomhänder.

Gud wälsigne M[in] K[iäre] Broder.

jag har fått i blomma en swänsk salix floribus diandris hermaphroditis, som aldrig är sed i werlden, det jag wet.

Min egen Broders
Trogneste
C[arl] Linnaeus
1751 d[en] 28 maji Upsala.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus does not have words to express his gratitude to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

Linnaeus thanks Bäck for his hospitality during his stay in Stockholm, when Bäck had been his host in every respect. They had talked, and Bäck had taken his time with Linnaeus. Linnaeus wonders how he can compensate Bäck for this.

Especially, Bäck should forward to Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
and to the Hårlemans [Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
] Linnaeus’s special gratitude for their great kindness to Linnaeus.

Bäck should do this formally with all possible respect, for Linnaeus does not have time to write himself. Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
seeds require his attention day and night.

Linnaeus repeats his gratitude to Bäck.

Bäck should contact Kalm and urge him to go to Uppsala. Linnaeus longs to see him like a bride longs to see her husband after 1 o’clock at night. However, Kalm should not come empty-handed.

Linnaeus has managed to make a Swedish Salix floribus diandris hermaphroditis flower, which has never been seen before.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 148-149   p.148  p.149.