Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1285 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 9 July 1751 n.s.
Dated 1751 d. 28 jun.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste och trogneste Broder.

i söndags medicinerade och laxerade jag äfter Arch[iater] Baecks ordination; i måndags kiende jag ej ett enda stick i lår äller ben; men i dag åter något. jag skulle länge sedan låtit anställa lanienam i anima vili, men här är ingen addret slachtare äller fältskiär, som kan öppna solvatellam, äller någon annor fin åder; doch skall wähl någor där an. tack Min K[iäre] Broder som har omsorg, så om min siähl, som om mitt lif.

Kiära Broder kiör hit Pr[ofessor] Kalm med första; jag längtar äfter honom oändeligen. bed honom hedra sig denna ena gången i sin lifstid; hade jag tors för mina fötter, så hade jag i går warit i stockholm; men det hade warit at wåga lifwet.

jag skrifwer nu på species plantarum, har kommit till Poa på 8 dagar. får jag lof skryta litet äller något mer; så tror jag knapt at sådant warit för uht på 10 à 1000 åhr. får jag fulborda det, så blifwer det braf. hwar och icke så önskade jag at ett par ark trycktes at werlden kunne se hwad warit at giöra.

alt sedan jag war i Stockholm har jag warit munter, kunnat arbeta och warit flink; se mine Herrar hwad kraft i hafwen; för uht gick jag nedslagen, melancholisk, kunne intet giöra någonting.

Låt mig wetta huru H[err] Baron Hårleman mår; jag mente at han länge sedan woro rest neder åht landet; så hafwa de här sagt. giör hos honom och fru Grewinnan min ödmiukasta respect.

i dag hade jag bref af Hans Excellence Palmstierna om Rd Britannicae; jag berättade honom at wij bägge sågo henne på resan åht ulriksdahl wid kroken. och at M[in] Br[oder] lärer wisa honom då han det begiär; när M[in] Br[oder] går förbij så stig in till honom, och säg honom.

Corallodendron har blommat i orangeriet och bär frucht.

Frankenia blommar nu, med Fagonia.

Många nya swenska insecter har jag fått i åhr.

Gud gifwe mig hälsan åtminstone så länge Pr[ofessor] Kalm är här, at jag må få äta mig mätt af hwad som är artigt och delicat af örter.

jag förbl med all uptänkelig tro
Min K. Broders
lydige tienare
C Linnaeus

Upsala 1751.
d. 28 juni

Archiatren
Wälborne Hr Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Last Sunday, Linnaeus had used the cure that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
had suggested. On Monday, he felt no pain in his legs, but today, they are painful again. Linnaeus would have had a bleeding, but he cannot find a suitable butcher or surgeon who can open the blood vessel. He thinks he may find one. Linnaeus thanks Bäck for the trouble he has taken over Linnaeus’s soul and body.

Linnaeus asks Bäck to make Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
go to Uppsala. If Linnaeus had dared to go to Stockholm the day before, he would have gone, but the illness in his feet prevented him. He would have risked his life by going.

Linnaeus is working at Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
, and he has reached Poa in eight days. He boasts that this will be the most important work for ten or a thousand years [!] [Linnaeus’s own remark] if he can finish it. If not, he would at least have a few sheets printed so that the world could see what was to be done.

Since his latest visit to Stockholm, Linnaeus has been glad, able to work, and quick. Meeting people had suited him. Before, Linnaeus had been depressed, suffered from melancholy and been unable to work.

Linnaeus asks about Carl Hårleman’sHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
health. He had heard that Hårleman had gone to the south of Sweden long ago. Linnaeus sends his regards to Hårleman and his wife [Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
].

Linnaeus had received a letter from Nils PalmstiernaPalmstierna, Nils (1696-1766).
Swedish. Baron, diplomat, chancellor of
Lund University. Correspondent of
Linnaeus.
[this letter has not come down to us] about R:d of England. Linnaeus had answered him [this letter has not come down to us] that Linnaeus and Bäck had seen her near Ulriksdal and that Bäck will show Palmstierna something when he asks for it. Bäck should make contact with Palmstierna.

Corallodendron has flowered in the greenhouse and will have fruit.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 153-154   p.153  p.154.