Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1290 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 17 June 1751 n.s.
Dated 17 Jun. 1751. Sent from Famagusta (Cyprus) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Famagusta d[en] 17 Jun[ii] 1751.

Högädle H[err] Archiater.
Nådige Herre.

Öfwer Marseille genom H[err] Butini öfwerskickar jag under H[err] Grills adresse til H[err] Archiatern et ankare Cypriskt Win, märkt C. L. hwilcket H[err] Archiatern täcktes afhämta hos H[err] Grill och emottaga såsom et ringa ärkänslas prof af den som aldrig bör förgäta sin skyldighet mot sin största wälgerningsman, och som lefwer med oaflåtelig wördnad

Högädle H[err] Archiaterns
Ödmiukaste Tienare
Frederic Hasselquist

[address]
á Monsieur
Monsieur Linnaeus premier
Medecin du Roi de Suede
et Professeur de la Botanique en Upsal.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 369-370). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 51   p.51.