Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1291 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 15 June 1751 n.s.
Dated 15 Jun. 1751. Sent from Famagusta (Cyprus) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Famagusta d[en] 15 Jun[i] 1751.

Högädle H[err] Archiater
Nådige Herre.

Under H[err] Grills adresse öfwerskickar jag til H[err] Archiatern för min afresa från Chipre et ankare Cypriskt Win, hwilket H[err] Archiatern behagade efterfråga hos H[err] Grill; det är märkt C. L. och skickas öfwer Marseille genom H[err] Butini, swensk Consul i samma stad.

Et ringa offer hwilket jag i ödmiukhet anhåller det H[err] Archiatern täckes anse såsom et tekn til min wördnads ärkänsla, af hwilken jag hwart ögnablek borde aflägga prof, om möjeligheten det tilläto.

Jag öfwerger i morgon denna ort och går om bord til Smirna, sedan jag sedt Chipre et rike som ända in til Naturens afkomster är ödelagt och förstört af en barbarisk regering, långt mera öde och uselt än förlofwade landet, hwilket wåra Präster[a][a] : MS1 [Presumably in order to
publish the letter, Linnaeus has crossed
over the words "wåra
präster" and added the word
"somlige" above the line
]
utan grund utropa såsom förbannat; Naturen är der ömnig och blomstrande, fast öfwergifwen af konsten; men på Chipre står Naturen ej at hielpa.

Jag framhärdar med oaflåtelig wördnad
Högädle H[err] Archiaterns
Ödmiukaste Tienare
Frederic Hasselquist.

[address]
H[err] Arch[iater] Linnaus[b][b] : MS1 [added at the bottom of
fol. 367r
]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 367-368). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 50   p.50.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [Presumably in order to publish the letter, Linnaeus has crossed over the words "wåra präster" and added the word "somlige" above the line ]
b.
MS1 [added at the bottom of fol. 367r]