Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1293 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 June 1751 n.s.
Dated Sohlståndsdagen 1751 jun.. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in .

Min Kiäraste Broder

wij äro alla i bestörtning öfwer det wackra Stockholms olycklige öde, som så oförmodeligen mistat så anseligen af sitt wärde.

jag har i dag af ingen menniska haft bref, ty olyckan lärer giort alla försagde.

stackars Sahlberg, som så hastigt på sin ålderdom miste alt sitt.

Gud gifwe at ej Secr[eterare] Wargentin förlorat alt sitt.

hur gick det med Hans Excellence Höpkens hus, det berättas skilliachtigt.

Min trognaste Broder war så gunstig och lätt mig wetta när öfwerheten reser til Drotningholm? om resan är contramanderad ? ty är det så, som säges, så tänker jag resa at dricka brunnen, men om det är wid förra beslut, blifwer det wähl icke af.

jag längtar äfter Professor Kalm, och jag fruchtar at se honom för än han fått sitt fartyg; jag har desse dagar warit mäst sorgfällig om det som kastas i wågorne. jag skulle skatta det alt för mycket fatalt om det olyckades at wij ej fingo se Canada, utan endast höra talas om det.

Et prächtigt bref har jag fått af Hasselquist, som nästa postdag skall sändas till salvius.

jag förblifwer med beständig ärkiensla af all bewist Godhet; trofasthet och kiärlek,

Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Sohlståndsdag
1751. jun[i]

d. 4 hujus skref jag till H[err] Professor Kalm, på fribrefs listan; det brefwet lärer han ej fått; säg honom det.

Mine fötter begynna wärka, just nu på samma tid som i fiohl.

Gud hielpe mig, syndare arme.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus reports to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that many in Uppsala are shocked by the great fires that have caused so much damage in Stockholm.

Linnaeus has got no mail this day because the accident has made everybody depressed.

Linnaeus pities Johan Julius SahlbergSahlberg, Johan Julius
(1680-1753). Swedish. Apothecary of the
Admiralty.
, who lost all his property in his old age.

Linnaeus hopes that Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
has not lost everything.

Linnaeus has heard different reports about Anders Johan von Höpken’sHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
house, so he wants to hear the truth.

Linnaeus wants to know when the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] will go to Drottningholm. If the latest report is right, Linnaeus will go to a spa, which will not be the case if the original report is right.

Linnaeus is eager to see Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
before he goes [to Åbo]. Linnaeus also regrets that things were lost in the sea [Linnaeus presumably refers to natural-history specimens, collected by Kalm, which were lost or believed to be lost during transports to Europe]; he especially wishes to see specimens from Canada, and considers it very unfortunate if he will just hear about them, not having the opportunity to see them.

Linnaeus has got a long letter from Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
. It will be sent to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
by the next mail [Linnaeus published some of the letters from Hasselquist in Lärda tidningar [the letter referred to here is presumably Hasselquist to Linnaeus, 18 February 1751Letter L1238].

Linnaeus expresses his great gratitude to Bäck.

P. S. 1. Linnaeus asks Bäck to tell Kalm that Linnaeus had sent him a letter free of postal charges on June 4 [this letter has not comedown to us; He seems not to have received it [Kalm thanks for two letters the 20th of June 1751Letter L1288].

P. S. 2. Linnaeus reports that he is starting to feel the gout in his feet at the same time as last year. Linnaeus invokes the help of God.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 151-152   p.151  p.152.