Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1294 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 8 June 1751 n.s.
Dated 8 Jun. 1751. Sent from Larnaca (Cyprus) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Larnaca på Cyper d[en] 8 Jun[i] 1751.

Högädle H[err] Archiater
Nådige Herre.

Sedan jag öfwerfarit Judéen, en del af steniga Arabien, Samarien, Galileen, och en stor del af Syrien, har jag nu den äran at upwakta H[err] Archiatern från Cyper, dit jag för några dagar sedan ankom.

Et Fartyg som i dag afgår til Marseille ger mig anledning at med närwarande efterkomma min skyldighet, men ej tid at öfwerskicka några anmärkningar, endast kan jag ej lemna onämd min Israelitiska Åkerhöna, et nytt Species Tetraonis, den jag fann wid Jordan, och i ök-narna under Steniga Arabiens berg; den är en art Åkerhöns mycket öfwerenskommande med Perdix rufa, men ej större än en Turturdufwa. Jag wäntar i dessa dagar et tiog af dem lefwande, dem man lofwat at skicka mig från Jerusalem dit Araberne föra 1000de tals at sälja wid Pingestiden.

Om Natural-historien kan ge uplysning i Skriftens uttolkning så blir denna fogel ofelbart Israeliternas åkerhöns, och då kunde den ensammen förtiena en resa til Jordan; för min del war jag så nögd med detta fynd, at jag glömde det jag satt lifwet i fara för dess ärtappande.

Innan jag öfwergifwer Cyper skal jag ha den äran at skrifwa widlöftigare och öfwerskicka flere anmärkningar.

Sweriges Gud beware och wälsigne wår nya Konung! jag fick för 3 dagar sedan kundskap om hans Maij[estä]ts uphöjelse til wår Kongl[iga] Thron.

Jag framhärdar med oaflåtelig wördnad

Högädle H[err] Archiaterns
Ödmiukaste Tienare
Frederic Hasselquist.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 365-366). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Iter Palaestinum eller resa til heliga landet (1757), p. 605-606 .
2. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 49-50   p.49  p.50.
3. Herr archiatern och riddaren Linnaeus i Lärda tidningar 1745-1780 (2007), p. 138 .