Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1313 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 8 October 1751 n.s.
Dated 1751 d. 27 Sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe,
Kongl. Mts och Svea Rikes Råd
Praesident uti K[ongliga] Cancellie Collegio.
&c.&
Nådigste Herre.

EDERS Excellences dageligen öfwerhängande beswär med mer än tiomanna arbeten, har afstyrkt mig alt tills nu, hälst i denna bråskan, som med 100 beswär öker den förra, att Eders Excellence upwakta; och undrar jag, så mycket, som jag wördar, at Eders Excellence med egen hand nu kunnat hogkomma wåra innocente nöjen.

Då jag förra gången fick Eders Excellences nådigste kallelse, under det jag plågades af gicht, bråddes jag i döden och glömde wara siuk; jag tillstår ock at denna nådiga kallelsen, at se de prächtigaste skaparens mirakel, rörde bloden i lilltåen och wätte appetiten i munnen.

En rar siukdom, som jag häldre examinerade uti en annors kropp, har spunnit ister af mig alt sedan jag war i stockholm; hon har kommit igen afton äller morgon, plågat mig 5 timmar i sänder, liksom en spik borats genom wänstra tinningen, lik de swåraste barnwärkar, sedermera har hon släpt mig at jag kunnat giöra mine publique syslor, men mycket matt; jag har lupit igenom alla praedicamenta medicamentorum utan effect, till des jag fant at detta war en particulair quartan wid tinningarne, hwar på jag begynt bestorma henne med China, så att jag i natt första gången sluppit lindrigt. woro jag assecurerad för henne, så reste jag gierna i dag åht stockholm, men får hon mig fatt på Märstad äller Rotebro, fruchtar jag hon bryter halsen af mig. som är matt föruht, det jag wet, Eders Excellence intet will; ty har jag tänkt på 8 dagar bestorma henne det mästa jag förmår och sedan taga mig litet krafter, därpå resa till Stockholm, at se twå stora ting på en dag, äller någorlunda en tid; näml[igen] min Nådigste Konung och Drotning krönas och där till all den pracht som Indien kan åstad komma.

Den ömhet som Eders Excellence täckes hysa för mit wälstånd ärkienner jag med oaflåtelig diup wördnad; med mig kan det wara lika, men Gud bevare och styrke Eders Excellences krafter af hwilka så mångas wähl dependerar; Allenast den fulla klara och blänkande månen lyser pä wår swänska himmel och förtager mörkret, så kan det wara lika mycket med en arm lysmask om hon ligger bak om en enbuske och lyser för mygg äller icke.

Hwar dag, då jag har krafter, renskrifwer jag något på Museum Reginú, så att jag i winter hoppas få det färdigt, om jag får min hälsa.

Gud allsmächtig uppehålle Eders Excellence, som uppwächt och upplifwat så månge reelle wettenskaper i wårt rike, och giort oss desse otia; at de uti Eders Excellences tid må wähl få rota sig, då wij blifwa säkre om fruchten. får jag lefwa några dagar skall jag biuda till att rista hogkomsten här af så diupt jag förmår i den grund som längst påckar tiden. jag som wunnit af Eders Excellence alt mitt wähl, förblifwer näst Gud

Eders Excellences
tacksammaste och underdånige
tienare
Carl Linnúus

Upsala 1751
d[en] 27 sept[embris]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for the renewed invitation to inspect a collection [Linnaeus refers to the collection of butterflies, which the Queen, Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
had received from India] although he is aware that Tessin is extremely busy. Linnaeus also thanks Tessin for his concerns about Linnaeusís health.

Linnaeus informs Tessin that he is ill and describes his pain in some detail, last night partly eased by the use of quinine. However, he plans to travel to Stockholm within eight days to take part in the coronation of the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and Queen and to inspect the collection from India.

Linnaeus informs Tessin that he is working every day on making a fair copy of Museum Reginae [Linnaeus refers to the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
, which was published in 1764] and that he hopes to finish it during the winter.

Linnaeus praises Tessin for his support of the sciences in Sweden, and ensures that he himself, provided he will have a long life, will commemorate him for that [Linnnaeus dedicated the 6th, 10th and 12th edition of the Systema naturae to Tessin].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 4). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 12-14   p.12  p.13  p.14.