Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1319 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 13 September 1751 n.s.
Dated 13/2 Sept. 1751. Sent from Smyrna (Syria) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Smirna d[en] 13/2 Sept[ember] 1751.

Högädle H[err] Archiater
Nådige Herre.

Just då jag tänkte at andra gången ha den äran at upwakta H[err] Archiatern efter min återkomst til Smirna, tilskyndade mig lyckan et äfwen så oförmodat som obeskrifweliget nöje, som war at d[en] 21 sidstl[edne] Aug[usti] få inhämta H[err] Arch. höggunstiga skrifwelse af d[en] 11 Dec[ember] förledit år, för hwilcken jag nu har den äran at aflägga min ödmiukaste tacksäjelse. Jag sade at lyckan tilskyndat mig detta H[err] Arch[iaterns] Bref, och wärkeligen hade hon mera del deruti denna gången än nånsin tilförene, ty brefwet hade blifwit skickat från Smirna til Cyper, från Cyper til Rhodes, och derifrån fick jag det tilbaka til Smirna; så at jag nu får äga det nöjet at beswara alla de puncter särskilt hwilka denna af mig så dyrt wärderade skrifwelse innehåller.

H[err] Archiatern har behagat göra allmänna de ringa anmärkningar jag haft den äran at i mina bref underkasta H[err] Archiaterns omdöme; den bekantskap H[err] Archiatern härigenom täckts förskaffa mig hos wår Swenska Nation, anser jag med wördnad såsom et nytt prof af H[err] Archiaterns mig altid ärtedde ynnest, och Nationen skulle anse detta såsom et nytt bewis til den nit med hwilket H[err] Archiatern dageligen. arbetar på wår Swenska Witterhets gloire, om de ämnen som H[err] Archiatern täckts göra allmänna hade kommit från en skickeligare hand än min.

Det som tilldragit sig med Adjuncturens i Facult[as] Med[ica] besättjande behagar H[err] Arch[iatern] berätta mig? Jag wördar här wid försynens styrsel, jag kysser H[err] Archiaterns hand som wid detta tilfälle för mig betygat aå mycken ömhet, jag ärkänner med tacksamhet Academiska Senatens ynnest för mig, då de gordt mig den äran at sättja mig i första rummet på förslag, jag wördar äfwen nu lika så mycket som tilförene den som behagat arbeta på at en annan blifwit mig föredragen; det är mig äfwen kärt at så skickeliget ämne som H[err] Sidrén blifwit utsedd til detta ställe, och beklagar endast honom sielf om han kommit dertil under så nesliga wilkor som allmänna ryktet sagt, det woro en wäg som woro långt nedrigare än den som en annan gådt til Lifmedici och. Bibliothecarie syslan.

Hwad mig angår, när jag betraktar H[err] Kalm Professor innan han gorde något steg at resa, H[err] D[octor] Elf Assessor i Coll[egium] Med[icum] H[err] Aurivillius Bibliothecarius och Kongl[ig] Lifmed[icus] en H[err] Hallman Kongl[ig] Hof-Medicus, och jag betraktar mig i samma släta tilstånd som mit öde beständigt welat lemna mig, med inga medel och få gynnare, och utan at weta hwarest jag skal sofwa öfwer natten om den högste en gång skulle hielpa mig hem til mit Fädernesland, när jag betraktar detta, säger jag, skulle det wäl tyckas kunna gå mig något til sinnes, och ge mig anledning at klaga på mit ödes gensträfwighet, men här med skulle jag gå emot min naturliga böjelse, jag är nögd med det Himmelen genom mina gynnare täckes mig tilskicka, om det är litet eller mycket, det är mig altid nog, om det kommer förr eller sednare, det kommer altid til tida. När mina rätter bli miölk och bröd, mit hus et Robergs palats, och mit Bibliothek Linnaei Systema Naturae, så hoppas jag at mine wärde Swenske landsmän förese mig med detta förråd, skulle jag ock ha swårigbet wid at finna detta i Swerige så torde dertil ges lättare tilgång på andra orter; hwar jag hälst får mit bröd i werlden om det blir hos kejsaren i Japon eller stora Mogol, skal aldrig någon sysla af mig bli högre aktad, än den at få wara H[err] Archiaterns ödmiukaste tienare.

Men jag har en annan punct at i ödmiukhet föredraga hos H[err] Archiatern, som nu för tiden är mig långt wigtigare än tienstsökande, den med hwilken jag så ofta, och Gud wet ofta emot min wilja fallit H[err] Consuln beswärlig, jag menar den som angår penningar, hwilka nu äro mig nödwändigare än de nånsin warit. Jag har af alla H[err] Arch[iaterns] bref inhämtat den aldrig nog prisade omsorg med hwilcken H[err] Arch[iatern] och H[err] Cancellie Rådet Carleson skaffat mig ett ansenliget sammanskott af så när 4000 d[l]r. H[err] CancellieRådet har och genom en billet låtit mig weta det han öfwerstyrt pengarna till Grillarnes hus i Amsterdam, hwar om äfwen H[err] CancellieR[ådet] skrifwit till H[err] Envoyéen Celsing, och oaktat alt detta är ännu ingen styfwer af desse pengar för mig öfwerkommen till Levanten, då det likwäl äro 3/4 år sedan jag derom haft H[err] Archiaterns och H[err] Cancellie-Rådets bref. Jag wet intet på hwem detta beror, om pengarna kommit till Grillarna, så är jag försäkrad at de långt för detta warit för min räkning i Levanten, eller om de ej förr än sedermera blifwit öfwerstyrde, så skall jag wäl hoppas at de komma mig tilhanda med tiden. Emedlertid är jag illa utstäld efter pengar jag har under mina resor i Egypten och Palaestina dragit wäxlar på H[err] Envoyéen Celsing och H[err] Consuln Rydelius, dem de nu wid min återkomst wilja ha betalte, och jag finner mig utom tilstånd at efterkomma min skyldighet mot mine Gynnare, hwilka jag ej på detta sättet wille wedergälla emot all den ynnest de haft för mig. Jag hoppas wäl dock at desse penningar bli mig öfwerstyrde fast det går något ut på tiden, men de äro beklageligen ej tillräkelige at stoppa den kostnad jag hit tils gordt, och det återstår mig ännu at göra innan jag kan se Swerige. Jag hoppas det någon utwäg gifwes ännu til min understöd, och at ännu flere af mine ädelmodige landsmän finnas som följa deras hurtiga Exempel som redan wisat sin generosité.

Jag har den goda tankan, at Riksens Högl[ärde] Ständer som nu samlas til en Riksdag, skulle nu fullborda det goda wärk de begynte wid sidsta Riksdagen til min resas befodran, och deras upsåt som då emot deras wettskap blef af illa sinnade menniskor til intet gordt, kunde de nu genom säkrare utwäg wärkställa, hwilket jag nästan är försäkrad om at de göra om min sak blir dem föredragen, och, som jag hoppas, understödd af min resas och Wettenskapens gynnare och älskare. Om detta samt andra medel som kunde finnas til mit underhielpande, anhåller jag i ödmiukhet det H[err] Archiatern täcktes af sin wanliga ynnest fälla sit omdöme, och om möjeliget är söka at bringa dem i wärkställighet. Jag skrifwer til CancelliRådet Carlesson om samma ärende, och i honom är jag wäl äfwen säker at ha en mägtig gynnare, och som wet hwad wägar böra tagas, endast fruktar jag at H[err] CancelliRådets mångfaldiga sysslor i synnerhet wid denna tiden, fodra at han under hand påminnes om min angelägenhet.

Til swar på några af de frågor hwilka H[err] Archiatern täckts optekna i sit bref, har jag här inne – – –No entry found for note [a] in L1319.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 385-388). [1] [2] [3] [4] [5] [6]

upEDITIONS

1. Voyages and travels in the Levant (1766), p. 447-449 .
2. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 56-58   p.56  p.57  p.58.