Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1321 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 September 1751 n.s.
Dated 10 sept. 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Åter har jag öfwerflödig orsak at tacka Min Kiäreste Broder för alt godt i Stockholm, besynnerligen för den ömhet M[in] K[iäreste] Br[oder] hade af mig den senasta dryga natten; det war at älska mig i nöd och lust; många äro wänner i medgången, få i motgången; Min Broder i bägge; det senaste beswäret ligger mig på hiertat, som jag önskar innerligen kunna på något sätt ärsätta Min K[iäreste] Broder före. Gud wälsigne K[iäreste] Br[oder] och beware honom för dylike anstöter.

jag fruchtade at siukdomen skulle recrudescera på resan, men han förswan alt mer och mer åht Märstad, ifrån hwilken tid jag Gudi lof ej känt honom.

både natmyssan och den ludna myssan sände jag morgonen där på tillbakas med D[octo]r Wahlbom, hoppas de richtigt kommet tillbaka; tack för godt bistånd, äfwen genom dem som till en dehl bidrogo.

När jag kom hem fant jag at trägården ej ännu ledit af kiölden; han myste åht mig, fast uti triste wäderlek; hwar timma har han gifwit mig nya nöjen, med owanlige örters examinerande, ibland hwilka en owanlig Tobak ifrån Peru, floribus ringentibus, gifwer mig största nöjet.

Anmähl min wördnad hos H[err] Baron och Öfwerintendenten Hårleman och hans nådiga Grefwinna; tacka dem för senasta gunst.

Lätt mig se lägg flitigt in Edra örter at wij få en annor gång agera med kraft; laga at papperet blir tillräckeligit, ty nu är pungsremmen öpnad, och får ej tillsnöras för än örterne äro i godt stånd.

Här i Upsala wärlden är alt tyst som muren.

jag lefwer med oaflåtelig ärkientsla

Min kiäraste och huldaste Broders
ödmiuke och trogne
tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 10 sept[ember]
1751.

jag hade i dag bref af Hasselquist som öfwerfarit Judeen en dehl af steniga Arabien, Samarien, Galileen och en stor dehl af Syrien.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his hospitality during Linnaeusís recent visit to Stockholm. Linnaeus would like to do something for Bäck in return.

Linnaeus had been afraid that he would get his pain back during his journey home, but the pain gradually disappeared on the way to Märsta, and it has not returned.

Linnaeus returned the two caps that he had borrowed with Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
. Linnaeus hopes that Bäck has received them.

On his return, Linnaeus found that the garden had not suffered from the cold weather. It looked quite all right, although the weather was bad. Linnaeus has had much pleasure from his garden examining rare plants, among them a rare tobacco from Peru, which Linnaeus is particularly fond of,

Linnaeus sends his regards to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and his countess [Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
].

Linnaeus suggests that Bäck works diligently at his herbarium and see that he has enough paper. Now that Bäck has started to buy what he needs, he has to continue until the plants are in good shape.

In Uppsala, everything is quite silent.

P. S. Linnaeus reports that he has received a letter from Fredrik Hasselquist [Hasselquist to Linnaeus, 8 June 1751Letter L1294] who has travelled through Judea, a part of the stony Arabia, Samaria, Galilee and a large part of Syria.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 156-158   p.156  p.157  p.158.