Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1340 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 23 November 1751 n.s.
Dated 1751 d. 12 Nov 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Extract af D[octor] Hasselquists bref 13/2 sept[ember] 1751. Smyrna

Jag har af alla Arch[iaterns] bref inhämtat den aldrig nog prisade omsorg med hvilken Cancell[ie] R[ådet] och Arch[iatern], med flere anskaffat mig ett ansenligt sammanskott af så när 4000 daler. Her Cancellierådet har och genom billet låtit mig wetta det han öfwerstyrt pengar: 600 hollandska gylden till Grillarne Contoir i amsterdam, hwar om äfwen H[err] Cancellierådet skrifwit till H[err] Envoy[en] Celsing och oachtat alt detta är ännu ingen styfwer för mig öfwerkommen till Lewanten, då det likwähl äro 3/4 dels åhr sedan jag där om haft H[err] Cancellie Rådets och Arch[iaterns] bref. jag wet icke på hwem detta beror, om pengar kommit till Grillarne, så är jag försäkrad at de långt för detta warit för min räkning i Levanten, äller om de ej förr än sedermera blifwit öfwerstyrde, så skall jag wähl hoppas at de komma mig tillhanda med tiden; emedlertid är jag illa utstäld efter penningar. jag har under min resa i Egypten och Palaestina dragit wexel på H[err] Envoyen Celsing och H[err] Consuln Rydelius, de der nu wid min återkomst willia hafwa betalte, och jag finner mig utan tillstånd at äfterkomma min skyldighet emot mine Gynnare, hwilka jag ej på detta sättet wille wedergiälla emot all den ynnest de haft för mig. jag hoppas wähl doch at desse pengar bli mig öfwerstyrde, fast det går något ut på tiden, men de äro beklageligen ej tillräkelige at stoppa den kostnad jag här tills giort och den ännu återstår at giöras innan jag kan se swerige …

Kiäre fråga hos H[err] Grill om Hans pengar kommit richtigt till Holland. Gud wälsigne M[in] H[erre] som så hielper både honom och alla som behöfwa. Det war alt för braf med D[octor] Löflingens commissioner at få dem öfwer så artigt. jag fick sista postdag ett prächtigt bref från

honom späckat med observationer af de aldra raraste saker. så at den pilten går längst.

jag har haft af Hasselquist bref på 4 à 5 ark fult med åtskilligt, så at nog blifwer här en gång theater för naturkunnigheten om det går wähl till slut. Hwad H[err] Sekreteren kan uptänka till Hasselquists hielp, så gör för Guds skull och spar ej, ty han förtienar hielp, och nu till slut.

2ne hans stipendia Regia, et in facultate juridica in Philosophica löpa för honom, som och giöra 1270 daler kopparmynt.

Kalmen fick helt wist 6000 daler af Upsala academie, som jag till yttermera wisso i dag frågade julin.

jag tillstår att han är dryg.

Gud wälsigne Eder. anmäla min wördnad hos min Gratieuxe
Far och Moder
Min Herres
trognaste
C[arl] L[innaeus]

1751. d[en] 12 Nov[ember]
1751

Kongl[ige] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

The letter opens with excerpts from a letter from Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
to Linnaeus [Hasselquist to Linnaeus, 13 September 1751Letter L1319].

Linnaeus begs the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to ask Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
if the money has been received in Holland.

Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
letter has arrived, loaded with observations [presumably Löfling to Linnaeus, 28 September 1751Letter L1311].

Hasselquist’s long letter contains much of interest for natural knowledge. Anything the secretary can do to help Hasselquist will be valuable.

2 scholarships are reserved for him.

Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
received 6 000 dlr from Uppsala university according to information from Julin [Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 261-263   p.261  p.262  p.263.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 175-176   p.175  p.176.