Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1342 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, [15 December 1751] n.s.
Dated Undated, but written in December 1751.. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för räkningen, jag skall lägga tillhopas och wid min ankomst söka afbörda mig den samma, fast det ej är tillfyllest.

Det torde och wara bästa rådet at skrifwa wid min afresa till Bar[on] Hårleman, det jag och skall giöra.

Tro aldrig min k[iäraste] Br[oder] at jag blifwer siuk, äller illa till mods för det jag ej blifwit Riddare äller Adel; det har aldrig och skall aldrig röra mig; hade det skedt, kanske det flaterat mig, men aldrig skall det oroa mig at det icke skedt. men det kan jag som andra språka mig. Nej min Broder aldrig skall det korta en minut på min lefnad.

Älliest är det sammanhanget. När wij kommo till Rotebro och wäntade på Hästar, skulle Hofintendenten Julin änteligen tractera mig ehuru jag det ej wille; wi måste äta insyltad braxen, gås &c.; och som jag ej tolte win, begiärte han Portugis, som icke så lät tager syra, försäkrade mig at det war godt, då jag dricker 1 1/2 spisglas, då jag märkte at det war skarpt. wij kommo till Alsike, där måste jag gifwa tillbakars mit winglas och fick en lindrig migraine uti 24 timmar, där med war jag frisk. men som Collegae allenast hade Consistorialia för sig, giorde jag mig siuk, på det jag skulle få ligga inne och arbeta på mine species, då jag nu slutat polyandria; det är hela sammanhanget.

Intet war jag siuk lördagen äfter jag hemkom, ty då hade jag nationen hos mig som orerade och jag traderade dem nå-got litet.

i måndags war jag litet på collation, doch nästan incognito; i går blef jag publice frisk, war i consistorio och på collation i till kl. 12 i natt; nu hoppas jag wara frisk till begynnelsen af nästa wecka, då hela weckan blifwa consistoria, som wähl expedieras utan mig, ty lärer jag blifwa siuk af species plantar[um] hela den weckan. så måste man stiäla sig at arbeta.

Tack Min K[iäraste] Br[oder] för Eder rena och ömma kiärlek om mig. jag skall wörda och estimera

H[err] Archiater Baeck
så länge
jag lefwer
C[arl] L[innaeus]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his invoice. Linnaeus will pay Bäck next time they meet, but he does not think it is enough.

Linnaeus agrees with Bäck’s suggestion that Linnaeus should write to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
when he leaves for Falun.

Bäck should not think that Linnaeus is disappointed or sick in his heart because he has not reached the degree of nobility. That will not shorten his life.

Linnaeus describes his latest journey back from Stockholm. While they waited for new horses at Rotebro, Julin [Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
] had offered them a dinner with lots of food, which Linnaeus tried to decline. Since Linnaeus does not stand wine, Julin had ordered Portugis for him. Linnaeus had taken a glass and a half. When they came to Alsike, Linnaeus had to return his glass of wine and had a slight migraine which lasted for 24 hours. Linnaeus had got well after that, but since there was nothing of importance to attend to at the University, Linnaeus reported he was ill, stayed at home and worked at Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
, in which Linnaeus now has finished Polyandria.

On the Saturday after his return, Linnaeus was not ill. He was host to the students’ nation; they held an oration in Linnaeus’s honour.

Last Monday, Linnaeus was at a small evening meal, without anybody taking notice of him. Yesterday, Linnaeus was officially well again, and was present at a meeting of the Board of the Uppsala University and then at an evening party until midnight. Now, he hopes to stay well until the beginning of next week, when the Board will meet every day, which it can also without Linnaeus. If Linnaeus has to, he will report ill to have time to work on the Species plantarum.

Linnaeus thanks Bäck for his friendship.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 164-165   p.164  p.165.