Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1350 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 December 1751 n.s.
Dated 10 Dec. 1751. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Om jag hade Demostenis tunga och Tullii wältalighet så fattades mig doch ord, at uttolka det bekymber jag är omgifwen med, öfwer det myckna beswär och omkostnad jag giorde senast så lång tid Min K[iäre] Bror i stockholm. Så kiäre de månge rolige och i min lefnad de angenämaste aftnor woro hos M[in] K[iäre] Br[or], så mycket bekymbras jag nu huru jag skall kunna dem betala på tienligit sätt. ty utan debet och credit står aldrig någon wänskap i werlden, där om är jag öfwertygad. Det war säkert aldrig någon afton, om jag tager medium, som min K[iäre] Br[or] slapp under ett par plåtar, dem M[in] Br[or] kunnat indraga där han sluppit en sådan inquartering. Kan äller will M[in] Br[or] ej säga mig på hwad sätt jag skall expediera mig tienligast? ty jag giömer detta i warmt hierta så wähl at det tynges där af.

Löfling bär sig alt för wähl åht i spanien. han har fått kost, kammar, kläder och böcker utom 100 ducaterne; altför artige anmärkningar sänder han i Botaniquen och om Botanisterne.

Kiäre M[in] Br[or] skrif änteligen om Baeckia till Prof[essor] B[ernard] Jussieu och laga at Br[or] får wetta fruchten.

Kiäre gå med H[err] secreter Wargentin till Spanska Ministren och på mina och publici wägnar tacka honom som så makalöst recommenderat H[err] Löfling, det giör honom framdeles gott; glöm det intet!

Just då jag kom hit med brefwet får jag M[in] K[iäre] Broders, som hedrade min försummelse förra posten; så at M[in] Br[oder]s öfwerflödiga wänskap giör af min tacksamhet spe.

jag tackar öfwermåttan för gratieux lofwen at blifwa nobiliterad och stämplad här näst då adel giöres; men då tänker jag at hafwa giömt mig 3 alnar under jorden, då jag föraktar alt ridderspehl, och jag will bedia M[in] K[iäre] Br[oder] wara så god i sitt tahl öfwer mig at säga det jag fått både wapn och stiernor om jag kunnat lefwa till touren kommit till mig.

jag ser af Gazetterne i dag, att ehuru många stiernor utdelats, har doch inga fått dem som ej mer än Upsala Archiatrar warit meriterade. Altså hafwa de så kallade och skälde Maecenates ingen skuld. Men hade jag warit ibland Hottentottar, då hade jag kanske förtient ochså en stierna, och äfwen Herman.

nog skall jag komma när min öfwerhet befaller, och jag utbeder mig ej mer frihet hela åhret, än ifrån d[en] 23 decembris till d[en] 23 januari, at taga luft i fahlun, at beställa om min lilla ägendom och min hushållning. kiära bed Fr[u] Grew[innan] Hårleman procurera mig de högtidsdagarne fria, om skåpet skulle emedlertid blifwa färdigt; ty jag har hela åhret ej haft någon ledig stund.

Läs detta brefwet från löfling; lät secret[er] Wargentin läsa det, och gif det sedan till Salvius. men förkom det icke.

ibland alla bekante förblifwer jag
Min kiäre Broders
aldra mäst tillgifne
förbundne och trogneste
tienare
C[arl] L[innaeus]

Upsala d[en] 10 Dec[ember]
1751.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his hospitality during his recent stay in Stockholm. He wonders how he will be able to do something similar in return, for he is sure that true friendship is based on reciprocity.

Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
fares well in Spain. In addition to his salary of 100 ducater, he has got food, combs, clothes and books. He is sending Linnaeus very nice observations in botany and about botanists [see he letters from Löfling to Linnaeus].

Linnaeus asks Bäck to write to Bernard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
and tell him about the Bäckia.

Linnaeus asks Bäck to go to the Spanish diplomat [presumably Jeronimo, marquis of Grimaldi, Jeronimo, marquis of
(1720-1786). Spanish. Spanish
ambassador in Stockholm.
] together with Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
and thank him for recommending Löfling for the position in Madrid.

Linnaeus just received a letter from Bäck [this letter has not come down to us] when he had got this far in writing this letter. He thanks Bäck for it.

Linnaeus expresses his great gratitude for being listed for promotion to the nobility the next time that happens. However, Linnaeus would like to hide three ells under the earth, for he dislikes tournaments, and Linnaeus just asks Bäck to remember to include into his funeral oration on Linnaeus that Linnaeus would have had both a coat of arms and stars if he had lived long enough.

Linnaeus has seen in the newspapers that in the latest promotion to nobility, all those honoured had greater merits than the doctors in Uppsala. However, he is sure his turn will come.

Linnaeus promises to come when he is summoned from the Court, but he asks that this will not happen between December 23 and January 23, when he is planning to be in Falun with his relatives. Linnaeus asks Bäck to arrange this with Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
, even if the cupboard would be ready. Linnaeus needs this holiday, which is the only he has had the whole year.

Linnaeus encloses a letter from Löfling, which Bäck should read and secretly pass on to Wargentin and after that to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus reminds Bäck that the letter must not be lost.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 163-164   p.163  p.164.