Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1353 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 January 1751] n.s.
Dated Undated, but written in January 1751. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

Sedan Spanska ministren war här i sommars, och jag så sielf, som genom andra rådde honom at sända en Botanicus genom Spanien, har han haft swar af sin konung, at han will gifwa en sådan 100 ducater om åhret, hwilket jag senast fick wetta genom H[err] Leutenant Rebaut.

jag har där till utsedt H[err] Löfling, som där igenom kan giöra sin lycka winna namn och merit, kanske och få där en lyklig post, utom det han där igenom har en stor exercice.

Löfling lärer räkna det för ett steg till sin lycka; M[in] H[erre] är hans landsman som tager dehl af hans lycka; dett länder wettenskapen till upkomst, Wettenskaps Academien till stora rön, och jag får heder af mina disciplar.

jag har därföre skrifwit innelyckte volante bref till H[err] Ministren, beder min Herre för Löflings, min och wettenskapens skull, at M[in] H[erre] stiger sielf till ministren och det för honom verterar, som jag ej kan skrifwa fransyska; at han får wähl ide om saken.

100 ducater lära ej räcka för honom till resa och till uppehälle; se till at man bonis modis kan få för honom inom Spanien fri resa, så kan han giöra det till spanska nationens större heder och nytta; öpna alla Edra wähltalighets kiällor; föreställ ungkarlens character, som wähl är lärd, men mindre polie uti utwärtes första påseendet; ty politesse på franska och solid erudition föllias ej altid åht.

Skulle och Ministren ej willia lämna honom mera än 100 ducater, så kunne det doch wara för en sommar litet at begynna med, at wij doch fingo profitera af desse penningar. men förstodo spanska nationen oumgängeligheten af en sådan resa, så släpte de honom ej så lätt.

Hypocistis är et apothecare-kram, som är oumgängeligit för wåra medicis i alla blodstörtningar, men finnes nu icke mer på något apotheque, fast det wäxer ömnogt i Spanien; bara detta kunne importera Spanien årligen 1000 ducater om de förstodo det at sambla och plantera på rötterna af Cisto.

War så god och lägg couvert öfwer innelychte till H[erre] Grimaldi, försegla det, och aflemna det sielf, samt om mögligt är lät mig nästa post få wetta hans utlåtelse.

Då jag uptog axet föll Avena ifrån Lolium, til et tekn, at det icke war wähl hopklistrat; natura non facit saltus; inventor hade bort borttagit pedunculum om han skolat giort detta wähl. sådane konster har jag sedt ofta. [ ][a][a] : MS1 [the end of the letter
missing
]
.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] telling him that when the Spanish Minister, Jeronimo, marquis of GrimaldiGrimaldi, Jeronimo, marquis of
(1720-1786). Spanish. Spanish
ambassador in Stockholm.
, visited Sweden this summer, he was advised by Linnaeus, not personally but by his agents, to let a Swedish botanist explore the natural resources of Spain. The minister forwarded this idea to the Spanish King [Carlos III de BorbónCarlos III de Borbón,
(1716-1788). Spanish. King of Spain.
Reigned from 1759-1788.
] who gave his approval and offered 100 ducats a year for a suitable botanist. This information was delivered to Linnaeus by Gaspar RaibaudLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus has already selected Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
for this mission, a wonderful opportunity for him to win fame and merits, and his accomplishments will enrich the Academy and honour Linnaeus.

Linnaeus is enclosing a letter for Grimaldi. As Linnaeus does not know French, he asks Wargentin to translate the letter and personally forward the letter to him.

100 ducats will not suffice for both the journey and subsistence. Linnaeus asks Wargentin to try to arrange for Löfling to travel freely everywhere in Spain and also to put him in a very favourable light.

100 ducats may not be enough but it is a good beginning. Löfling will be valuable to the Academy, and the Spaniards will not want to lose him when they see what he can achieve.

Hypocaustis is indispensible in the treatment of haemorrhage of the lungs. It is impossible to get nowadays in Sweden, but it is common in Spain and could generate 1000 ducats a year if exported. However, then the Spaniards must learn to collect it properly and plant it on the roots of Cisto.

Linnaeus asks of Wargentin to cover the enclosed letter [to Grimaldi], seal it and hand over it himself, and if possible, let Linnaeus know his opinion about it.

Finally Linnaeus responds to that someone [a millowner AntonssonAntonsson, Swedish. Millowner
in the county of Värmland.
in Värmland] has tried to fool Linnaeus by sending him rye-grass with seeds of oats glued to it claiming that rye-grass could produce oats. However, the seeds fell off, and Linnaeus immediately realized the fraud. He comments: I know these tricks. He should have removed the peduncle!

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 186). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 168-170   p.168  p.169  p.170.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter missing]