Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1354 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 February 1752] n.s.
Dated Undated, but presumably written in February 1752.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

så mycket jag längtade at få se H[err] Grants observation om pene piscium, så mycket mistade jag, då jag den läste.

at både han och hon af alla fiskar wid lektiden släppa miölke och rum wid aperturam ani, hälst då på dem tryckes, det wet hwar.

at apertura protuberat wid lektiden, det wet och hwar.

at lax och laxöring giör holor at lägga rummen uti, är redan i Westgiötheresan beskrifwit.

at hannen bör wara tillstädes, när honan skall släppa rum, är och bekant.

men at hannen inträder uti henne penem, det kunne author ej se, som war doch nodum quaestionis.

at han har penis, därföre at då man trycker på honom, miolken rinner uht, det är mot analogien af alla diur och just näkar penem.

doch torde detta kunna tryckas för H[err] Hallers skull, och till at upmuntra andra at nogare se efter.

C[arl] L[innaeus]

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 177   p.177.