Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1357 • Jonas Ahlelöf to Carl Linnaeus, 9 February 1752 n.s.
Dated 29 Jan: 1752. Sent from Göteborg (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

WälBorne Herr Archiater, HögGunstige Herre!

Så stor och obeskrifvelig WälBorne Herr Archiaterns Höga gunst mot mig under mit korta vistande vid Upsala varit, så oförmögen finner jag mig med deremot svarande ord kunna den samma värdigt beprisa. Uptag dock WälBorne Herr Archiater mine otilräckelige meningar, såsom vedermälen af min högacktning för WälBorne Herr Archiatern, samt min oafloteliga vördnad, den vid lifvets slut skal endast uphöra, som en tilsträckelig vedergälning för all hafd möda. Allmackten upfylle i rikt mått, hvad min ofulkomlighet ej förmår önska! Han uppehålle WälBorne Herr Archiatern i långliga tider under all behagelig välmågo, til den lärda verldens förundran, kära Fosterlandets heder och sanskÿldiga nÿtto, de lärgirigas sanna undervisning och förmån, samt förnäma Familiens beständiga flor! Himlen låter sent den dagen frambryta, på hvilken vi skola sakna vårt rikes oförlikneliga Dioscorides; åtminstone nalcke natural historien desförinnan närmaste högden af sin fullkomlighet! ! !

Med min ödmjukeste upvacktning hade väl för skolat framkommit, men dels har jag varit om WälBorne Herr Archiaterns vistande i Upsala okunnig, dels har min rescamerad Haemorrhois caeca plågat mig efven sedan jag kom hem. Önskeligit vore något specificum funnes emot en så pinsam siukdom, hvilcken är här i Staden nog almän.

Ehuruväl Phaseolus Hort[us] Ups[aliensis] spec: 4 är af WälBorne Herr Archiatern uti Actis Stockh[olmiensis] tilräckelig[it] beskrefven, tÿckes jag hafva fog öfverstÿra några jag här fådt, emedan de tyckas gå ifrån de beskrefne deruti, at desse äro hvite och hafva om det aflånga hvita hilum en svart ring.

Hos Herr CommerceRådet Lagerström har jag framburit WälBorne Herr Archiaterns hälsning, hvarvid Han viste sig besynnerlig[en], förnögd, och tackade för tilbådet, lofvade efven närmare åt våren begära några frön utaf Academiae trägårdens. Uti WälBorne Herr Archiaterns höga gunst, ber ödmjukast få vara innesluten, hvaremot, med all uptänkelig vördnad skal til mit sidsta lefva

WälBorne Herr Archiaterns,
Min HögGunstige Herres
aldra ödmjukeste tjänare
Jonas Ahlelöf.

Götheborg d[en] 29
Jan[uarii] 1752 · / ·

upSUMMARY

The letter commences with an abundance of phrases of courtesy.

Jonas AhlelöfAhlelöf, Jonas
(1717-1783). Swedish. Clergyman, dean
of Frillesås. Correspondent of
Linnaeus.
has not been aware of Linnaeus’s absence from Uppsala partly because he has been suffering from haemorrhoids, which he calls his travel mate. He is in need of a remedy against this painful ailment, which he believes is common in Uppsala. Ahlelöf has sent Linnaeus a few samples of Phaseolus, already described by Linnaeus [in “Beskrifning på et slag ostindiska ärter”Linnaeus, Carl “Beskrifning
på et slag ostindiska ärter,
som äro tienlige uti
sten-passionen”, KVAH (1742),
vol. 3, 202-206. Soulsby no. 387.
]. These samples, however, differ in being white and having a black circle around the elongated white hilum.

The letter ends with information that Ahlelöf had passed on greetings from Linnaeus to Magnus LagerströmLagerström, Magnus
(1691-1759). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
Correspondent of Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 9-10). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 5-6   p.5  p.6.