Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1361 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 27 January 1752 n.s.
Dated 1752 d. 16 Jan.. Sent from Falun (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H|err] Grefwe
Kongl. Mts och Svea rikes högst betrodde man och råd
&c.&c.
Min Nådigste Herre

Eders Höggref[lige] Excellences nådigsta skrifwelse af d[en] 6 sistledne, full af sin Authors mildhet och wishet, fick jag i dag med all underdån[ig]-ödmiuk wördnad inhändiga.

En owanlig mycken och diup Snö, som nu på 3die dagen fallit med ständigt yrwäder, hafwer giort wägarne aldeles omöglige och osynlige. jag hade redan för detta utsatt min resa härifrån i morgon, om ej detta faseliga wädret hindrade mig som alla andra.

Så snart som yrwädret stillas och wägarne någonsin kunna färdas, at jag wågar mitt och minas lif, skall jag skynda mig till Stockholm, och hoppas inom weckans slut få inför Eders Excellence aflägga min underdån[iga]-ödmiukaste uppwachtning.

Himmelens Gud styrke Eders Excellences krafter, och behålle hos oss det wårt fädernesland och des inbyggare ej kunna mista.

jag, som i grafwen skall kyssa Eders Excellences fotspår,

förblifwer Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Fahlun 1752
d[en] 16 januar[ii]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for the letter of 6 January o.s., 17 January n.s.Letter L1364 that he received that day.

Linnaeus informs Tessin that it has been snowing a lot for three days and that all the snow has made travelling impossible, but he hops to be able to leave Falun the following day.

Linnaeus promises to travel to Stockholm to visit Tessin as soon as the weather improves and the roads are cleared, hopefully within a week.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 6). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 16   p.16.