Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1364 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 17 January 1752 n.s.
Dated d:6 Jan. 1752. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högstskattade och högstwärde Herr Archiater.

Uppå detta nya År har H[err] Archiatren behagat hedra mig med ett nytt wedermähle af dess wärda wännskap.

Den anförde räkningen blifwer snarast slättad enär å andra sidan upföres de märkeliga förtienster Herr Archiatern äger: Hafwa lycka och tillfälle tillskyndat mig den förmohn att kunna wisa någon behagelig tienst, så är det allmännas, och hela den lärde werldens förmohn, och billiga tacksamhet, min rika lön.

Herren uppehälle Eder, min wärde H[err]Archiater, i mångfaldige År, wår Swea Jord till prydnad, och alla wettgirige till hugnad!

Mitt timglas är utrunnit: Jag träder, efter långt och tröttsamt arbete, till efterlängtad roo och hwila: Wördnad för Guds försyn, förböner för mitt Fädernesland, och ömhet för mina wänner, skola följa mig i min enslighet, jemte hopp att en gång få sij hos mig, uppå Åkeröö, en så Kiär wänn, som Herr Archiatren mig altid warit, och ständigt är; Ty in i grafwen följer mig den högachtning med hwilken jag oföränderl[igen] framhärdar.

Min wärde och Kiäre H[err] Archiatres
trogna och uprichtiga
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm d[en] 6. Jan[uari]
1752.

En swår Fluss i huwudet, och en odrägelig tandwärck hafwa nödgat mig att lämbna Ulriksdahl, och återkomma till Staden; dock som jag nu tyckes wara något bättre; ty tänker jag nu på stunden åter uplägga min upwachtn[ing] hos deras Maijest[ete]r.

Det ena Cabinettet är aldeles färdigt, och är jag förwissad det Hennes M[ajeste]t Drottningen gärna önskade, att Herr Archiatrens tid tillstadde honom, att, på några dagar, komma hit till staden i början af tillkommande wecka.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for his New Year letter [Linnaeus to Tessin, 12 January 1752Letter L1367].

Tessin tells Linnaeus that he is retiring and he invites Linnaeus to visit him at Åkerö, where Tessin will rest after long and hard working life.

Tessin writes that he has left Ulriksdal and returned to town and he plans to visit the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] and Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
]. He reports that one of the cabinets [Tessin means collections of natural-history specimens] is now complete and that the Queen wishes Linnaeus to visit her for some days at the beginning of next week.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 98-99). [1] [2] [3]