Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1367 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 12 January 1752 n.s.
Dated 1752 d. 1 Jan.. Sent from Falun (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe,
Kongl. Mts högst betrodde Man och Swea rikes råd,
President, Academiae canceller, Guverneur af arfprintzen, canceller af alla Kongl. Mts orden &c.

Då jag nu wid årets omwäxling afslutar mine räckenskaper, förekommer mig åter det stora Capital, uti hwilket jag finner mig fördiupad hos min Gud och hos Eders Höggrefl[ige] Excellence.

Eders Excellence är jag skyldig:

1. Den credit jag fick hos nationen genom Eders Excellence 1738.

2. Amiralitets bestälningen genom Eders Excellences recommendation hos s[a]l[ig] Amm[iral] Ankarcrona åhr 1739.

3. Pensionen, af 100 ducater årligen, genom Eders Excellences bedrifwande wid riksdagen åhr 1739.

4. Professionen i Upsala, af hwilken jag nu lefwer, genom Eders Excellences bref från Paris till Hans Excell[ence]: högtsal[ige] Gref C. Gyllenborg åhr 1740.

5. Titul och Heder af Archiater hos högstsal[ige] Hans Mts åhr 1747.

6. Den nåd jag ägt hos Deras nu warande Majestäter 1750.

Summa all den hugnad jag fått af min Öfwerhet och fädernesland, och all den förmon jag ägt här i werlden, och utan hwilken jag warit naken som en nåhl.

jag som är så litet i stånd att wedergiälla Eders Excellence det minsta af allt detta, som jag är utom stånd att betala min Gud de wälgärningar han mig bewisat, har nu intet annat at gifwa Eders Excellence än med häpen och wördnadsfull erkientslo lofwa, prisa och tacka Eders Excellence, som warit mig mer än både fader och moder.

Håren resas på mitt hufwud och hiertat hisnar i mitt bröst, så ofta jag påtänker Eders Excellences stränga beslut, at, utmattad af ouphörligt arbete, nu willia nedlägga all glants, höghet och magt och at fälla ankar i en lugn hamn.

Fäderneslandet, som under Eders Excellences så wisa som ouphörliga omsorg, fåt sitta ifrid under sitt fikone träd, får nu förfara tidens omväxling.

Hwad de Kongeliga sakna med Eders Excellences retrett, ser jag mer än jag önskade.

Manufacturer, Architectur, Ritekonst, Mechaniske och alla andre närande Wettenskaper, som af Eders Excellence icke allenast blifwit protegerade utan ock alstrade af Eders Excellence sielf och som på få år stigit i wårt rike fortare än hos någor annor nation, måste då blifwa wärnlösa, som aldrig haft bestånd utom Mecenat.

Naturkunnigheten, den wettenskapen som Gud sielf giort till meniskans förnämsta, uti hwilken han welat wisat sin wishet och magt för de dödeliga, som nys blefwit uptagne af Eders Excellence och satt uti de Kongl[igas] siöte, måste förtwina utan amma.

jag sielf skulle skatta mig wärn- och faderlös, om ej min fader gifwit mig ut arfwet, mer än som lupit på min lott.

jag kysser Eders Excellences fiät och i grafwen wördar min Gud och Gref Tessin.

EDERS EXCELLENCES
underdånige tienare
Carl Linnaeus

Fahlun 1752
d[en] 1 januarii.

P. M.

jag är nu i Fahlun at bevaka min lilla oeconomie och at hwila mig öfwer feríeme, äfter 14 dagar tänker jag mig åter till Upsala; skulle Hennes K[ongliga] M[ajestä]t emedlertid pressera med cabbinettet, täckes Eders Excellence af hög nåd befalla som Eders Excellence godt finner, då mig åligger att lyda.

upSUMMARY

Linnaeus lists six points of thanks to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and mentions his recommendations to Theodor AncarcronaAnkarcrona, Theodor
(1687-1750). Swedish. Admiral, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences.
and Carl GyllenborgGyllenborg, Carl (1679-1746).
Swedish. Chancellor of Uppsala
University and Lund University. Chancery
President (Kanslipresident) at the
Swedish Government Offices (Kungliga
Kanslikollegium) in 1738. Correspondent
of Linnaeus.
in 1740.

Linnaeus continues to praise Tessin for all kind actions he has shown him.

Linnaeus expresses great concern about Tessin’s decision to retire and wonders what will happen to all the branches of knowledge, Manufacturing, Architecture, Drawing, Mechanics and especially Natural Science, that have been patronised by Tessin.

PS.Linnaeus informs Tessin that he is staying in Falun to look after his economy and to rest during the holidays, and that he will return to Uppsala in a fortnight. He also asks Tessin to write to him if the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] would like Linnaeus to come to Stockholm and if so he will obey immediately.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 5). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Ställningar och förhållanden (1859), p. 15 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 14-16   p.14  p.15  p.16.