Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1371 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 March 1752 n.s.
Dated 1752. d. 22 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min utwalde Broder.

Det fägnar mig hierteligen at lille Baron Du [...] kommer sig; jag wille icke för mycket att Hans Excellence skolat fått den sorgen att mistat honom. jag gratulerar M[in] B[roder] som fått fägna Hans Excellence där med, och där igenom har det nöjet at dageligen få wistas när en Herre, som har mera wett i sitt lillfinger än mången annan i hela sin hierna.

jag tackar M[in] K[iäre] B[roder] för det milda eloget som Min B[roder] behagade senast fägna mig med; det kunne giöra mig litet högfärdig om jag fingo tid; men nu ligger jag som en kläckande höna på sina ägg, och kläcker species, men min kläcknings tid går längre uht, så at jag ej hunnit mer än till diadelphia, ehuru jag arbetar natt och dag.

jag wet intet nytt här ifrån, icke en gång hwad wäderleken är, ty jag går ej uht mer än jag läs publice. i onsdags disputerade jag de obstaculis medicinae; i morgon de plantis esculentis patriae; Archiater Rosen såg jag icke; han kom ena dagen från stockholm, och andra dagen reste till sin gård, så at medicinae studiosi hela terminen ej hört honom mer än 2 gånger. Det rätt ängslar mig; ty om jag aldrig så arbetar i mitt, om ej den andra arbetar på andra sidan lika, så faller det doch.

En hoper med fröen har jag fått från åtskilliga orter.

jag lefwer med all uptänkelig uprichtighet
Min trogneste Broders
lydige tienare
C.L.

Upsala 1751.
d. 22 febr.

Archiatren / Wälborne H[err] Doctor Baeck / frij[bref] Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad that the son of the Baron Du [the name is not written out] is recovering. Linnaeus would not have wished the Baron the grief of losing his son, and Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
on having established this relation with a nobleman who has more sense in his little finger than many others have in their whole brain.

Linnaeus thanks Bäck for the eloquent praise that Bäck had given him the last time they met. It could have made Linnaeus somewhat vain, if Linnaeus had time, but now Linnaeus is sitting like a broody hen and produces material for Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. However, he has not got farther than Diadelphia.

Linnaeus has nothing new to tell, not even what the weather is, for he only goes out on his official business. Last Wednesday, he had a disputation on Obstacula medicinaeLinnaeus, Carl Obstacula
medicinae
, diss., resp. J. G.
Beyersten (Uppsala, 1752). Soulsby no.
1638.
, and tomorrow there will be another, on Plantae esculentae patriaeLinnaeus, Carl Plantae
esculentae patriae
, diss. resp. J.
Hiorth (Uppsala, 1752). Soulsby no.
1648.
. Linnaeus has not seen Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, for Rosenstein had left for his farm the day after he returned from Stockholm. Rosensteins’s students have heard him only twice during the whole term. Linnaeus is disturbed by this, because his side of medicine will suffer if the other side fails.

Linnaeus has received a lot of seeds from different places.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 168-169   p.168  p.169.