Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1378 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 18 February 1752 n.s.
Dated 1752, d. 7. Febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Min Högtärade och uprichtige Broder.

i dag fick jag M[in] K[iäre] Br[oder]s alt för kiära bref. hiertat dänger uti mig så ofta jag påtänker Min K[iäre] Broders uprichtiga och ömma wänskap emot mig, så in primo som media aetate, och nu uti ultima. jag försäkrar at jag warit ibland dem som aldra mäst tagit dehl uti de fataliteter som iterato tillstött min Broder, dem ingen kan hela utan Gud.

Hwad mig angår så har jag snart decamperat, som genom hog, at äfter min yttersta förmåga giöra mitt, har dragit på mig nu alla de bräkeligheter, som 80 åhrs ålder plägar föda. jag har giort mitt; men Gud beware till långa tider M[in] K[iäre] Br[oder] som är född till Lius för Åbo Academie, så at sielfwa afgrundens afwunden måste fly därför.

Wille Mag[ister] Biörklund nyttia mig, så kunne han det giöra; han sökte mig en gång, jag utsatte dag för honom, men till all min olycka blef kallad i Consistorio uti en oförmodelig casu, bad honom komma igen; detta stötte honom, han kom icke på ett par månader; hwilket giorde mig flat, som söker tiena alla, men will ej twingas där till; ungkarlarnas tid är mindre inskränkt än wår. jag har aldrig hatat mer än caprisieuxt hufwud; will han lägga bort det skall jag tiena honom i alt hwad jag kan och förmår.

Tack för species Splachni och Drabae, bägge har jag fått här kring Upsala äfter Florae edition; bägge och ifrån Finland genom H[err] Argillander.

Tro at ingen ting är mig kiärare än att då och så få Min K[iäre] Broders bref, skulle jag förhindras at swara på det, så sker det antingen af siukdom, Hofresor, äller något brått öfwer hopat arbete, som ej tohl tiden.

War försäkrad at jag lägges i grafwen med all den obefläckade kiärlek, jag bör en trogen wän, som warit min alt ifrån unge åhren.

Min Brors
egen
C[arl] Linnaeus

Upsala 1752
d[en] 7 febr[uarii]

[address]
Professoren
Högwördige Herren
H[err] Carl Fr[edrik] Mennander
Åbo.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to thank him for his letter [this letter has not come down to us] and that he appreciates their friendship.

He complains about a weakness resembling an ailment of old age.

Linnaeus writes that BiörkelundBiorkelund, Swedish.
Magister, Uppsala.
is welcome to contact him again and explains the reasons for cancellation of the earlier meeting.

Linnaeus thanks Mennander for sending Splachni and Draba, he has received both of them from around Uppsala after the Flora edition, [Linnaeus means the Flora Svecica, Stockholm ed.Linnaeus, Carl Flora Svecica,
exhibens plantas per regnum Sveciae
crescentes, systematice cum differentiis
specierum, synonymis autorum, nominibus,
incolarum, solo locorum, usu
pharmacopaeorum
(Stockholm, 1745).
Soulsby no. 407.
], and writes that he has also received them from Abraham ArgillanderArgillander, Abraham
(1722-1800). Swedish. Director of the
saltpetre works at Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
in Finland [Argillander to Linnaeus, 14 June 1751Letter L1296]. Linnaeus writes that if he is late in answering Mennander’s letters this is due to illness, travels to the court or a heavy workload.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 267-268). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 322 .