Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1381 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 7 April 1752 n.s.
Dated 1752 d. 27 martii.. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min k[iäre] Broder
Min trogne Broder

i dag afgår det långsamma brefwet till Hans Excellence med förslaget till Wredianiska stipendium.

Det är wist Rosen som arbetar för Sundius. jag hoppas at M[in] Br[oder] winner, som med så mycken eld bewakar saker och promoverar wettenskapen. Gud gifwe Min Bror lycka och wettenskapen samt alla des idkare denna förmonen.

Gud straffe mig om Rolander någonsin tänkt, tänker äller blifwer Medicus. owännen har warit framme; liksom ingen bör studera naturen mer än endast Medici äfter gambla monke principiis. Det woro mäst skada för academien, som stadigt kunne hafwa af honom de prächtigaste rön, ty han är född at föllia insecterne i sporret. jag undrar at H[err] Wargentin ej arbetar också för honom.

Lef säll och lyckelig min såte Broder på hwilken jag nu ställer alt mitt hopp och min tillit.

jag är
Min HedersBroders
Lydigste
C[arl] L[innaeus]

1752
d[ie] 27 martii.

om icke det så presserat med förslaget genom Lic[entiat] Kaehlers wistande i stockholm, så hade jag giort halt i dag, och obligerat dem at omskrifwa det samma; men därföre will jag ej.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus reports that the letter [this letter has not come down to us] about the Wredinianum stipend will be sent to the Chancellor of Uppsala University [Carl Diedric EhrenpreusEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
] by todayís mail.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
is supporting Peter SundiusSundius, Peter (1725-1786).
Swedish. Municipal physician in
Kristiania (Oslo) 1755-1786.
. Linnaeus hopes that Bäckís opinion will win.

Linnaeus stresses that Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
has never intended to be a doctor of medicine. Those who say so slander him. Rolander is from birth an investigator of insects, and it would mean great harm to the academy if he is not able to continue that work. Linnaeus thinks that Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
also supports Rolander.

Linnaeus hopes that Bäck can reach the result that they are both working towards.

P. S. Linnaeus admits that he would have preferred not to urge the matter about Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
so much but to stop and get a new statement. However, Kählerís stay in Stockholm had prohibited that.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 175   p.175.