Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1388 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 March 1752 n.s.
Dated 1752 d. 13 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

jag fick ej tid tacka M[in] K[iäre] Br[oder] senast af hiertans grund, som jag hade hog och hierta till; ty tager jag den friheten at nu iterera min hiertinnerliga frögd öfwer en hielte, som himmelen sänt neder till wåra wettenskaper. Min Bror är stor Medicus, berömmes rätteligen af mäste; M[in] Br[or] är af wåra den lärdaste, kiännes derföre och af de fläste; Min Bror har ansenlig inkomst och är en swåra rik man, som alla wetta; men när alt detta tiger skall den wettenskapen, som nu af M[in] Br[or] hyllas, ropa och uptäcka för en werld, som ännu ligger djupt nedre under sin upgång, hwad M[in] Br[or] warit för en stor man. Fagon war som M[in] Br[or] en namkunnig Archiater, wördades och tillbads af många, om ej af alla Medicis på sin tid; nu weta få at nämna honom, men Botanici måste prisa honom, så länge blommor wäxa.

H[err] Rolander har berättat mig huru hurtig M[in] Br[or] warit; huru Min Br[or] orerat och perorerat för Kaehler; huru M[in] B[or] warit hos Hans Excellence och alla Herrarne äfwen för Rolander; huru min Br[or] tagit honom i sin egen wagn, och wisat honom mera nåd än han kan wörda så länge han lefwer. Han giör afguderie af M[in] Broder. jag hörer och at han gifwit alla studiosus redan idee, hwad för en defensor fidei min Broder är. giör man godt äller ondt, så spöries det.

Just nu jag detta brefwet skrifwer kommer förslaget till Thunianska stipendium till underskrift. at det i dag lärer afgå. alles ögon lita nu på M[in] K[iäre] Broder. Rolander är original!

äfwen går i dag bref till Archiebiskoppen om Wredianska stipendium, som ex rigore testamenti skall utlåta sig; så at det ej kommer för än nästa post. Matthesius, är Rector och en vice secreter äro orsaken, hade jag ej jagat på, så hade det ej häller i dag kommit till archiebiskopen.

Kiäre Broder föreställ någon af Herrarne uti Borgrätten at 2ne allenast äro satte på hwart förslag, därföre at ej mer än 4 till bägge rummen sig anmält. de andre lära tycka at det ej meriterar, at ligga hela terminen inne, för dettas skull, utan at wara bättre hafwa condition. Kiäre res up till Hofmarschalkarne än en gång at det ej kleckar.

Mon jag intet drälde äfter mig hos M[in] K[iäre] B[ror] rönet om Tobaken; skulle det finnas där, så torde jag få det med H[err] Kaehler. hwar om icke, så har jag wähl förlagt detta på något ställe.

Stackar D[octor] Hasselquist, huru glad lärer icke han snart blifwa, at en Gud gifwit oss Arch[iater] Baeck, som med sin ifwer och H[err] Wargentins räddar honom ifrån yttersta undergång.

Gud beware Min K[iäre] Broder till wåra wettenskapers wärn och skydd. jag är med all uptänkelig tacksamhet

Min H[err] Broders
hörsamste och lydige
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1752
d[ie] 13 Martii Hälsa Licent[iat] Kaehler, säg jag tackar honom för sitt bref, men will ej skrifwa för än jag får wetta hur det blifwer och fägna mig med fulkomlig glädie.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Since Linnaeus did not have time to thank Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
enough in his latest letter [Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 March 1752Letter L1394], he now returns to the matter and repeats how glad he is over Bäck’s position and his interest in science.

Linnaeus mentions Bäck as a great practitioner, one of the most learned in Sweden, and in excellent economic circumstances. However, apart from that, the science that Bäck favours, i.e. botany, still has a long way to go, and even if Bäck’s reputation in medicine will fade like Guy-Crescent Fagon’s Fagon, Guy-Crescent
(1638-1717). French. Physician-in
–ordinary to Louis XIV
, he will be remembered for his interest in that field.

Linnaeus has heard from Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
how Bäck had helped him and Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
in every possible way and especially for talking to influential men on their behalf. Rolander is very devoted to Bäck.

While Linnaeus is writing this letter, he receives the paper with the proposed decision on the Thunianum stipend, so that it could be signed by Linnaeus and be sent by mail the same day. Now, the rest will depend on Bäck. Linnaeus repeats his promotion of Rolander.

At the same time, Linnaeus will send a letter to the archbishop [Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] about the Wredianum stipend, since the rules say that the archbishop shall give his opinion. The present vice-chancellor, Gabriel MathesiusMathesius, Gabriel (1705-1772).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
, and a secretary are the cause of a delay, but Linnaeus has acted to get the matter moving forward.

Linnaeus gives Bäck some more thoughts over the decision on Thunianum stipend. Bäck should explain that there are only two persons suggested for each scholarship, since only four persons had applied. Many others had not thought it worthwhile to wait a whole term for the scholarship, so they had preferred to accept positions as private teachers.

Linnaeus wonders if he happened to forget a copy of [Linnaeus refers presumably to his "Två nya species tobak"Linnaeus, Carl "Två
nya species tobak", KVAH 14
(1753), 37-43. Soulsby no. 530.
] with Bäck. If he did, Bäck should send it with Kähler. If not, Linnaeus must have forgotten it somewhere else.

Linnaeus thinks that Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
will soon be very happy that Bäck and Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
have saved him from utter disaster.

P. S. Linnaeus asks Bäck to forward thanks to Kähler for the letter to Linnaeus. Linnaeus does not want to write an answer until he knows more about the future.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 172-173   p.172  p.173.